Проф. д-р Венелин Георгиев е преподавател в департамент "Национална и международна сигурност" на НБУ. Притежава три магистърски степени (експлоатация и ремонт на летателни апарати - ВНВВУ "Г. Бенковски"; икономика на сигурността и отбраната - УНСС; военно дело - ВА "Г. С. Раковски"); доктор е по мениджмънт; професор по национална сигурност. 15 години работи в експлоатацията на летателни апарати; работил e в щаба на ВВС, в Министерство на отбраната и в Българската академия на науките. Научноизследователската му дейност е свързана с участие в проекти по проблеми на сигурността и отбраната; два пъти е канен като експерт за оценяване на методиката за избор на нов боен самолет и мн. др.

- "Юрофайтър" "втора ръка" от Италия и нови "F-18", "F-16" от САЩ и "Gripen" от Швеция са офертите за нов боен самолет, които бяха получени в Министерството на отбраната. Въпреки поисканите оферти от Израел, Португалия, Франция и Германия, такива няма. Как ще коментирате като експерт, участвал в разработването на методиката за избор на нов боен самолет във Временната комисия в 44-то Народно събрание?

- Да, както стана ясно, в Министерство на отбраната са постъпили четири оферти. Това дава възможност да стартира процес за оценяване на тези оферти с помощта на разработената методика и като краен резултат, офертите да бъдат подредени на базата на приетите критерии за оценяване. Опитът да бъде разширен кръгът от държави, които да участват със свои оферти по проекта, се оказа неуспешен. Не става ясно какви са мотивите на страните, които са получили покани за участие, но в крайна сметка не са изпратили свои оферти. Като цяло, процедурата за избор на нов боен самолет губи от неучастието на всички поканени страни, тъй като при една по-широка конкуренция възможностите за избор биха били по-добри.

- Как ще коментирате получените оферти?

- Отправените оферти за конкретните типове самолети изглеждат релевантни към потребностите на българските военновъздушни сили и биха позволили изграждането на отбранителни способности, които се очаква, че ще бъдат нужни на страната като член на НАТО. Наличието на оферти както за нови самолети (F-16, F-18, Gripen), така и за самолети second-hand, ще усложни условията на оценяване и класиране, но не прави невъзможно достигането до краен резултат.

Предстои комисията за оценяване на офертите да приложи приетата методика, като "захрани" същата с данни от получените оферти и надявам се добросъвестно да интерпретира получените резултати, на базата на което да излезе с доклад, в който да посочи крайното класиране на офертите. Добре ще бъде, ако докладът включва освен фактологията и препоръките на извършилите оценките към онези, които следва да вземат крайното решение.

- Какви проблеми е възможно да възникнат, към какво искате да заострите вниманието?

- Като експерт, взел участие в две оценявания на методиките, разработвани във връзка с този проект, смятам, че възможни "подводни камъни" могат да възникнат при определяне на остатъчната стойност на оферираните нови самолети след изтичане на отчитания период за анализ, при оценяване на способностите, които различните типове оферирани самолети притежават над определените като задължителни, съгласно документацията на проекта, при идентифицирането и оценяването на рисковете, свързани с придобиването и по-нататъшната експлоатация на всеки от оферираните самолети.

Виждам проблем и в съществуващия потенциал на институциите - Министерски съвет, Народно събрание, да разберат в достатъчно дълбока степен резултатите и препоръките на оперативно-техническата и експлоатационна експертиза.