Когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, както и отсъствия от 5 учебни часа за ученик, за които няма уважителни причини, семейството на тези деца ще се лишава от месечни детски надбавки за срок от една година.

Това решиха депутатите от парламентарната комисия по труда и социалната политика, която прие на второ четене общ законопроект за промени на Закона за социалното подпомагане на ГЕРБ и Обединени патриоти.

Помощта за първокласници ще се изплаща на два пъти, половината след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Наказват се безотговорните родители, а не децата, заяви Светлана Ангелова от ГЕРБ. Предвижда се средствата от спряната за семейството помощ да бъдат пренасочвани към училищата и детските градини, като те ще се използват спрямо конкретните нужди за конкретното дете. Министерството на образованието ще изработи методика как точно ще се ползва помощта.

Социалната комисия отхвърли предложението на народния представител Хасан Адемов, който е и председател на социалната комисия, помощта да се отнема при десет, а не при пет неизвинени отсъствия за месеца. Аргументите на Адемов са, че прекалено бързо могат да бъдат направени пет неизвинени отсъствия, дори и от закъснения. Той отбеляза, че в Закона за училищното и предучилищното образование се преминава към санкции след десетия час, след петия учителят се среща с родителя и едва след десетото отсъствие се преминава към санкциониращи мерки. От образователното министерство обаче отбелязаха, че обхватът на отсъствията, които могат да бъдат извинени по уважителни причини е широк - от родителите, от учител, при предоставяне на медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който членува детето, документ от ръководител на танцова, музикална група или друг тип формация, участие в олимпиади и т.н

Получаването на социални помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд от безработни в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрата по труда, и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние не позволява това.

Проектът ще бъде гласуван утре от пленарна зала.