Общият брой на пунктовете за залози на ДП "Български спортен тотализатор"(БСТ) не може да надвишава 4000 за територията на страната и те трябва да са вписани в удостоверението по чл. 34, ал. 2 на държавното предприятие за съответния вид хазартна игра, гласува парламентът. Народното събрание (НС) прие на второ четене промени в Закона за хазарта, внесени от депутати от "Има такъв народ".

Пунктовете за залози на БСТ може да бъдат разполагани в железопътни гари, автогари, спирки на градски и междуградски транспорт, пазари, базари, тържища и други търговски обекти и върху прилежащите им площи, които са публична държавна или общинска собственост. Те могат да бъдат разкривани в съсобствени търговски обекти без да е необходимо нотариално заверено писмено съгласие на всички техни съсобственици, в случай, че те не са част от жилищни сгради или са обекти, в които осъществяват дейност платежни институции, записаха депутатите.

Регламентира се също организирането на хазартни игри от тотализатора чрез пунктове за приемане на залози и чрез устройства на самообслужване.

Приетите промени регламентират пунктовете за залози в собствени или наети помещения от лица, с които държавното предприятие има сключен договор за разпространение от името и за сметка на БСТ, да не може да надвишават с повече от 65 на сто общия брой пунктове за залози на тотализатора. А договор за разпространение да не може да се сключва с едно и също външно лице или със свързани с него по смисъла на параграф 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лица за повече от 15 на сто от броя на пунктовете за залози, за които са сключени договори за разпространение.

Предвижда се разширяване обхвата на хазартните игри, организирани от тотализатора, като към тях се включат и игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти. Разширяването на портфолиото ще доведе до повече средства за физическото възпитание, спорта и културата, както и за поддържане, ремонт или изграждане на нови спортни съоръжения в държавните и общинските училища, посочват в мотивите си вносителите . Според тях промяната ще доведе и до оптимизиране на финансовите резултати и на самото държавно предприятие.