Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за чужденците в Република България, свързани с Брекзит. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше приет единодушно с 89 гласа "за". С измененията се урежда пребиваването на британски граждани и членове на техните семейства у нас след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, съобщи БТА.

Зам.министърът на вътрешните работи Красимир Ципов обясни, че са използвали принципа на реципрочността и предвидените процедури са идентични на тези, които ще бъдат приети за българските граждани, пребиваващи постоянно на територията на Великобритания.

"Предвидени са специални разпоредби за членовете на семействата на британските граждани. Когато правото на събиране на семейства не е упражнено, това ще може да стане от датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС до 29 март 2022 г., като условията са титулярът да е преминал успешно своята процедура по пререгистрация и семейната връзка да е била налична към 29 март т.г.", уточни той.

Министърът отбеляза, че в същия срок ще могат да подадат заявления и британски граждани - членове на семейство на български граждани. По отношение на тези процедури ще бъде извършена проверка за сигурност, каквато ще се извърши и от британските компетентни органи по отношение на кандидатите за получаване на статут в Обединеното кралство.

Предвижда се измененията да влязат в сила от 30 март т.г.

"Ако се постигне съгласие за отлагане на датата на Брекзит, срокът за влизане в сила на измененията трябва да бъде променен", коментира Ципов.

С промените в Закона за чужденците се урежда и статутът и пребиваването в България на непридружените деца-чужденци, чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България до навършване на пълнолетие.

Предвидени са и разпоредби, с които се цели да се преустанови възможността за заобикаляне на закона от чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване и са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата. Предвижда се ограничаване на броя на търговските представители до трима за всяко чуждестранно търговско дружество. БТПП своевременно ще уведомява дирекция "Миграция" при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството.

Изменя се и Законът за убежището и бежанците, като се ограничава прилагането на процедурата за събиране на семейства на бежанци само до лица, чиито семейни връзки предшестват влизането им на територията на Република България. Предложените промени са превантивна мярка срещу сключване на фиктивни бракове.

Създава се и механизъм за установяване и констатиране на извършено нарушение и възможност за настаняване в център или помещение от затворен тип на чужденец, търсещ международна закрила в Република България и напуснал без разрешение определената зона за движение.