Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Това предвиждат промените в Закона за туризма, внесени от Министерския съвет, и приети със 104 гласа "за" от парламента. Против бяха 13 народни представители, 68 се въздържаха.

Сред мотивите за законопроекта е създаване на по-добра възможност за развитие на държавните курорти като туристическа дестинация.

За лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, се предвиждат двойно по-кратки срокове за административните услуги, т.е. намалява се административната тежест като се залага на развитието на електронното управление.

Предвижда се с наредба за националните курорти да се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални, организацията и управлението на туристическите дейности на територията им.

В националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране - обособяване на функционални зони, гласува парламентът. Продуктовото зониране и условията за осъществяване на туристически дейности в обособените зони следва да бъдат определени в наредба, приета от съответния общински съвет.

Със законопроекта се въвежда изискване общинският съвет да определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като в програмата за реализация на общинския план за развитие се включи самостоятелен раздел, съдържащ програма за развитие на туризма.

Засилва се ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма, в т. ч. обсъждане и одобряване на проекта на общинската програма за развитие на туризма.

Христо Проданов /БСП/ посочи, че не са необходими допълнителни утежняващи определения и правомощия какво е национален курорт, защото и сега е записано в закона. Определят се зони, в които може да има шум до 1-2 ч. сутринта като правата да определят до кога се дават на общинските съвети. Защо, коментира Проданов, тогава курортите се определят като национални. Според левицата се създава и среда за корупция, тъй като няма да бъде скъпо да се плати на 10-15 общински съветници, за да попадне обектът в подходящата зона.

Туристическите сдружения, чрез които представителите на туристическия бизнес имат възможност да участват в работата на органите за управление на туризма, ще се вписват в Националния туристически регистър, при условие, че сдружението е осъществявало дейност не по-малко от три години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Съществуващата към момента Експертна комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти се разделя на две отделни комисии - по категоризация на туристически обекти и по сертификация на туристически обекти. Оптимизира се и работата на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти.

Към министъра на туризма се създава и Експертна комисия за регистрация на ски училища и Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите.

От БСП се обявиха срещу създаването на тези две комисии, защото това е по-скоро в компетенцията на министерството на спорта.

Подробно са регламентирани правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Със законопроекта се предвижда да се определя уникален идентификационен код на категоризираните места за настаняване, който ще се генерира от Националния туристически регистър и ще съдържа данни за категоризирания туристически обект.

Създава се Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития, който да включва двата съществуващи регистъра - на туристическите атракции и на туристическите фестивали и събития.

Допълват се разпоредбите, уреждащи административно-наказателната отговорност при повторно извършено нарушение.

Обединени патриоти не одобряват редица текстове в проекта и затова ПГ не го подкрепя. Прехвърлянето на правото на министерството на туризма да предлага кои да бъдат национални курорти е форма на диктат, обяви Валери Симеонов/НФСБ/. По думите му, се въвежда информационна завеса с текстовете, които разширяват възможността туристическа информация, независимо каква е тя, да може да остане тайна.

Недопустимо е освен това, смята Симеонов, с наредба на общинските съвети да се определя продуктовото зониране. Ще се стигне до "бой на негри в тъмна нощ", няма да има информираност, съветите ще решават коя зона да е шумна и коя тиха, ще започне "боричкане на булдози под килима" и във всички случаи ще има засегнати интереси, предупреди депутатът. Така, смята още той, ще се стигне и до война между хотелиерите и участниците в туристическия процес. Безумие е да се прави ново преразпределение в съществуващите вече курорти, този текст може да бъде за изграждането на нови курорти, коментира още Валери Симеонов.

Трябва да се формира политика на държавата за функционирането на националните курорти, смята Дора Янкова от "БСП за България". Според нея е необходимо да има консултативен съвет не само към Министерството на туризма, а междуинституционален съвет за националните курорти. Тя поиска от председателя на НС Цвета Караянчева да разговаря с МС да не предлага микс от закони и правилници в част от законопроекта.

Министърът на туризма Николина Ангелкова прие, че между двете четения трябва да се прецизират разпоредбите за продуктовото зониране. Целта е да се създаде максимално балансирана законодателна база, която да даде рамката, защити внесения от правителството проект тя. Ангелкова отбеляза, че той предвижда ново облекчаваме на административната тежест за бизнеса.

Не приемам крилати фрази, че се създава корупционна среда, отговори тя на твърденията на опонентите. Министърът подчерта, че от създаването на МТ през 2014 г. до момента има 31 на сто ръст на чуждите туристи у нас, тази година за първите 9 месеца отчитаме над 7 милиона чужди туристи.

Ангелкова обърна внимание, че повече от три години се обсъжда частта за националните курорти в този закон за изменение на Закона за туризма. Тя припомни, че е важно министерството да се фокусира върху приоритизирането на туристическия отрасъл като ключов. Затова, коментира Николина Ангелкова, е нужно да бъде разписано какво е национален курорт и ясни правила за дейността на националните курорти. МТ е създадено, за да бъде основен двигател в сектор "Туризъм", изтъкна тя.