Министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков разпореди да бъде извършен одит в "Напоителни системи" ЕАД.

Предмет на проверката ще бъдат определянето на прогнозни цени при провеждането на обществени поръчки, задълженията на дружеството, разпоредителните сделки, определяне на състава и възнагражденията на Съвета на директорите, както и сключените граждански договори и тези с лица, придобили право на пенсия.

Одитът ще бъде извършен от дирекция "Вътрешен одит" в МЗХГ и следва да приключи в срок до 04.06.2021 г.