Министърът на труда и социалната политика в служебното правителство Гълъб Донев утвърди Етичен кодекс на служителите, предоставящи социални услуги, съобщиха от ведомството на официалната си интернет страница.

Документът има за цел да регулира отношенията между институциите и организациите, предоставящи социални услуги, и техните потребители. Кодексът отхвърля проявите на насилие във всичките му форми, както и действия, които нарушават или ограничават правата на потребителите на социални услуги, посочват от социалното министерство.

Оттам допълват още, че спазване на законите, зачитането на достойнството и правата на хората, ползващи социални услуги, професионализъм и добросъвестност, са основните норми за поведение, които гарантират високото качество на подкрепата за хора в уязвимо положение.

Създаването и утвърждаването на кодекса е регламентирано в Закона за социалните услуги. Всички доставчици на социални услуги, служителите, доброволците и стажантите в тях, са длъжни да спазват разписаните в него норми за етично поведение, посочват от Министерството на труда и социалната политика.