Това сочат данните на Министерството на финансите за финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г.

Данните показват, че в края на 2017 г., спрямо 2016 г., намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но има и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини - повече на брой през 2017 г., спрямо 2016 г.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната се запазва относително непроменен с ниво от 38,39 на сто, спрямо 40,07 на сто в края на 2016 г. Към края на 2017 г. общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, като към края на миналата година са били 41.

Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се повишава до 88,39 на сто, спрямо 85,20 на сто през 2016 г., като 49 общини постигат резултат над средното за страната (62 са били в края на 2016 г.).

По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет - средното равнище за страната към края на 2017 г. е 3,85 на сто (при 4,24 на сто в края на 2016 година). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2017 г., е 111 и е по-малък спрямо този към края на 2016 г., когато общините са били 143. Бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2017 г. е положително, поради което и неговият дял в общите постъпления е положителна величина, отчитат от Министерството на финансите.

Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия, намалява до 48,08 на сто (при 49,16 на сто за 2016 г.) и е относително стабилно, като погашенията на общините по дълга са съобразени с равнището на приходите и разходите по бюджетите им. Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия на национално равнище за страната намалява до 5,58 на сто в края на 2017 г. (при 7,25 на сто през 2016 г.).

Министерството на финансите определя, че 13 общини са с финансови проблеми през настоящата 2018 година. Това са общините Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе, Стамболово.

Общините, които през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 21, за които допусканията са, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са Созопол, Сунгурларе, Бяла, Брегово, Видин, Борован, Криводол, Мизия, Оряхово, Кърджали, Тетевен, Георги Дамяново, Белово, Велинград, Лесичево, Белене, Ветово, Сливен, Баните, Девин, Минерални бани.

Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2018 г., но не фигурират в списъка за 2017 г., са Грамада и Рила. Община Рила попада в списъка на общините, отговарящи на 3 или повече критерия, за втори път, след като това се е случило и през 2016 г. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване през 2016 г., 2017 г. и през 2018 г., са 9 - Симитли, Струмяни, Димово,Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово