Това съобщи БТА по информация от Столична община. От общината не са съгласни със становището на ЕК, че системата за третиране на битови отпадъци не отговаря на изискванията на европейското законодателство в тази област. Столична община счита, че решението следва да се основава на обективните факти и обстоятелствата, се посочва в съобщението.
В периода от 2007 г. до 2009 г. в изпълнение на забележките и препоръките на ЕК Столичната община предприе действия за подобряване на системата за третиране на отпадъци и привеждането й в съответствие с европейските изисквания, се казва във възражението. Освен това от 1 януари 2009 г. на територията на общината работят три инсталации за предварително третиране на отпадъците.
Работата на инсталациите намалява общия обем на отпадъците за депониране с 60 процента и изпълнява регионалните и национални цели за рециклиране и оползотворяване.
От 30 септември е въведена в експлоатация изцяло нова клетка на депо "Суходол" за депониране на остатъците от предварителното третиране. Тя е построена след положителна оценка на въздействието върху околната среда. При извършените до момента независими експертни оценки и анализи на системата не са констатирани пропуски и нарушения.
От 2007 г. София работи по подготовката на проект за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци. За изграждането на тези съоръжения е издадено разрешение за строеж след извършване на детайлна оценка на въздействието на околната среда съгласно всички директиви (планове и програми, ОВОС, НАТУРА 2000 и Директивата за местообитанията), отбелязват от общината. Оценките показват, че проектът няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и отговаря на най-добрите налични техники за третиране на отпадъци в ЕС.
В настоящия момент Столичната община е в процес на обявяване на обществени поръчки за проектиране и строителство на завод за битови отпадъци, проектиране и строителство на инсталации за компостиране, строителство на депо за неопасни отпадъци. Оценката на офертите започва в началото на януари 2010 г. Едновременно с това Столичната община е изготвила и представила апликационна форма за финансиране по ОП "Околна среда" и е в процес на завършване на преговорите с Европейската инвестиционна банка за съфинансиране на проекта.
По отношение на балираните битови отпадъци - площадката на гара "Искър" в кв. "Дружба" беше окончателно почистена като цялото количество отпадъци бе транспортирано до депото в Силистра. Столичната община е взела решение за извозване и депониране на цялото останало количество битови отпадъци, намиращо се на площадката в район "Кремиковци", до регионалните депа в Пловдив, в Харманли и в Ловеч, се посочва още във възражението.
От общината заявяват, че подробна информация за напредъка е предоставяна периодично на вниманието на Министерството на околната среда и водите, респективно на Европейската комисия. Столичната община полага всички усилия за решаването на проблема във възможно най-кратки срокове, като разчита те да бъдат отчитани от страна на Европейската комисия при вземането на решения, се отбелязва в съобщението.
Българската страна не приема аргументите на ЕК и смята, че обвинението е необосновано и при съставянето му не е отчетена информацията, предоставена от българското правителство, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Правителственият екип предприе спешни стъпки за трайно решение на проблема с битовите отпадъци на София с приемането през август на Постановление за финансиране за изграждането на регионалните системи за управление на битовите отпадъци и ще настоява това да бъде отчетено. Европейската комисия е информирана и за напредъка по изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците на София, се казва в становише на МОСВ.