Народното събрание прие на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Той обединява промените, внесени от "Обединени патриоти" и ГЕРБ, с които се променят някои срокове и изрично се регламентира, че социалните услуги не са услуги по смисъла на Търговския закон.

С приетите поправки предвиденото от 1 януари 2021 г. финансиране на социалните услуги по стандарт за делегирана от държавата дейност се променя на 1 януари 2022 г. До 31 декември 2021 г. се удължава финансирането на социалните услуги от държавния бюджет, съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред, предвиждат промените.

С приетите промени индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа ще се изготвят въз основа на информация, предоставена от лицето или получена въз основа на негово писмено съгласие.

Предвижда се, когато се изготвят оценка и план за подкрепа на деца, информацията, съответно съгласието, да се предоставят от техните родители, настойници или попечители. Когато дете е поискало подкрепа от доставчик на социална услуга, доставчикът е длъжен незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане" и родителите, настойника или попечителя на детето, предвиждат разпоредбите.

В преходните и заключителните разпореди се регламентира, че до приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социални услуги ще се извършва само от дирекции "Социално подпомагане" чрез изготвяне на писмена предварителна оценка и с участието на лицето в 20-дневен срок от заявяване на желание за ползване на услуга.

Предвижда се още кметовете на общини писмено да заявяват искания в Агенцията за социално подпомагане /АСП/ за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги, а изпълнителният директор на агенцията издава съответните заповеди за одобрение или за отказ в 30-дневен срок от искането.

Създава се административен ред за оспорване на заповедта за временно настаняване. Разпоредбите предвиждат заповедта на директора на Дирекция "Социално подпомагане", включително в случаите на спешно настаняване извън семейството да може да се обжалва от родителите на детето в 14-дневен срок от съобщаването. Административното дело се образува в тридневен срок и се насрочва в 7-дневен срок от постъпването на жалбата в съда. Решението подлежи и на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.