Община Пловдив търси за партньор неправителствена организация за участие в проект по процедура BG05M9OP001-2.056 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съобщават от общината.

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Партньорът НПО ще участва в реализацията на дейности в следните две направления на процедурата:
· Подобряване достъпа до здравни и социални услуги (Направление 3).
· Развитие на местните общности и преодоляване на негативите
стереотипи (Направление 4).

Подробна информация относно изискванията към кандидатите и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Община Пловдив тук.