С конкурс и явно наддаване ще се разпределят и ползват общинските паркомeста пред жилищните сгради в Пловдив, а не както досега чрез заявления и лотария между кандидатите.

До промяната на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на територията на община Пловдив се стигна след решение на Върховния административен съд през ноември миналата година.

Според новия текст кметовете на съответния район ще сформират комисия, която да оцени заявленията на желаещите да паркират платено и да отсее ползвателите. Тя ще определи и броя на паркоместата, които ще отдава под наем.

При повече от един кандидат за дадено общинско паркомясто таксата за ползване ще се определя чрез публичен конкурс. В случаите, когато комисията е оценила двама и повече участници по един и същи начин, допълнително ще се провежда явно наддаване между тях, а не както до сега - чрез жребий.

Разрешението за ползване ще се издава от районните кметове за срок до 5 години. На едно жилище ще се полага по едно парко място за лек автомобил , без възможност да се поставя преместваема гаражна клетка .

Таксата не може да е по-ниска от минималния размер, определен с наредба за администриране на местните такси и услуги.

Документът за ползване ще се издава на собствениците на жилището или тихните синове и дъщери или на наематели, регистрирани на този адрес.

Проектът на промяната, който е в съответствие с изложените мотиви на съда, е качен на сайта на Община Пловдив .