Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци от последно поколение ще бъде изградена в Мадан, като модерните съоръжения ще обслужват територията на три общини. Стойността на проекта е 9 039 369.69 лв., в т.ч. безвъзмездна финансова помощ - 6 764 995.75 лв. и съфинансиране - 2 274 373.94 лв.

Инсталациите ще бъдат изградени на Регионално депо за твърди битове отпадъци, в землището на с. Шаренска, община Мадан. Теренът с площ 8410 кв. м. е собственост на община Мадан. Инсталациите трябва да заработят до май 2020 г., като ще обслужват над 27 500 жители от общините Мадан, Златоград и Неделино.

С пресконференция в град Мадан бе представен един от най-важните проекти за региона - "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино".

Инсталациите ще бъдат изградени на Регионално депо за ТБО Мадан в землището на с. Шаренска, община Мадан. Теренът с площ 8410 кв. м. е собственост на община Мадан. Инсталациите трябва да заработят до май 2020 г., като ще обслужват над 27 500 жители.

Строителните дейности ще включват изграждане на инсталация за компостиране с капацитет за няколко десетки години занапред, в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване, както и изграждане на обща инфраструктура. Освен това ще има инсталация за предварително третиране на биологичните отпадъци, два модула, сепарираща инсталация и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция.