Жените в Европейския съюз са по-образовани от мъжете - в почти всички държави членки делът на жените с висше образование е по-голям от дела на мъжете - 33% към 30%. Това показват данните от изследването "Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет 2018" на Евростат, представено от Националния статистически институт.

Най-големите различия се наблюдават в балтийските държави членки и във Финландия, Швеция и Словения.

При делът на хората с ниска степен на образование (основно и по-ниско) почти не се наблюдава разлика, сочи статистиката - 22% при жените и 23% при мъжете. В почти всички държави - членки на ЕС, делът на жените, завършили средно образование или професионално обучение след средно образование (44%), е по-малък в сравнение с този на мъжете (48%).

Заетостта намалява спрямо броя на децата

През 2017 г. средно в ЕС коефициентът на заетост при мъжете (73%) е по-висок от този при жените (62%). Изследването акцентира, че разликата между коефициентите на заетост на жените и мъжете нараства с увеличаване на броя на децата. За същата година коефициентът на заетост на жените и мъжете без деца е съответно 66% и 74%, а на жените и мъжете с едно дете - съответно 71% и 86%. За жените с две деца процентът остава почти същият (72%), докато при мъжете с две деца той нараства до 90%. За родителите с три или повече деца коефициентът на заетост намалява и е 57% за жените и 85% за мъжете. Този модел се наблюдава в голяма част от държавите членки.

В този контекст важен аспект от съвместяването на професионалния и семейния живот е работата на непълно работно време. Делът на мъжете и жените, работещи на непълно работно време, е различен. В ЕС през 2017 г. 32% от заетите жени са работили на непълно работно време в сравнение с 9% от мъжете. Съществуват различия сред държавите членки, като най-висок дял от жените работят на непълно работно време в Нидерландия - 76%, Австрия - 47%, и Германия - 46%, а от мъжете - в Нидерландия - 27%, и Дания - 16%. Най-нисък е делът на жените и мъжете, работещи на непълно работно време, в България - по 2%.

В ЕС през 2017 г. коефициентът на безработица е 7.9% при жените и 7.4% при мъжете. В 13 държави членки коефициентът на безработица е по-висок при жените, в 12 е по-висок при мъжете, а в Белгия, Люксембург и Полша е еднакъв при жените и мъжете. Най-голяма разлика между коефициентите на безработица при жените и мъжете, като коефициентът е по-висок при жените, се наблюдава в Гърция (26.1% при жените и 17.8% при мъжете) и в Испания (19.0% при жените и 15.7% при мъжете). Обратно - по-ниско равнище на безработица при жените, отколкото при мъжете, се наблюдава в Литва (5.7% при жените и 8.6% при мъжете) и Латвия (7.7% при жените и 9.8% при мъжете).

Приблизително една трета от ръководителите в ЕС са жени

Работещите мъже обикновено заемат по-високи позиции от работещите жени. Приблизително една трета (34%) от ръководителите в ЕС през 2017 г. са жени. Техният дял не надвишава 50% в нито една от държавите членки, като най-голям е в Латвия (46%), Полша и Словения (по 41%), България, Естония, Литва, Унгария и Швеция (по 39%), а най-малък е в Люксембург (19%), Кипър (21%), Чешката република (25%), Дания, Италия и Нидерландия (по 27%).

Средно жените са печелили по-малко от мъжете във всички държави членки, но разликата в заплащането между жените и мъжете варира. Жените печелят средно с 16% по-малко от мъжете. В ЕС през 2016 г. средната брутна почасова заплата при жените е била с 16.2% по-малка, отколкото при мъжете. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (25.3%), Чешката република (21.8%), Германия (21.5%), Обединеното кралство (21.0%) и Австрия (20.1%). Най-ниска е разликата в заплащането между жените и мъжете в Румъния (5.2%), Италия (5.3%), Люксембург (5.5%), Белгия (6.1%) и Полша (7.2%).

Разликата в заплащането на жените и мъжете (като некоригиран показател) не е точен измерител на неравенството между половете по отношение на почасовото заплащане. Разликата във възнагражденията отчасти може да се дължи на индивидуалните характеристики на заетите мъже и жени (например опит и образование), както и на факта, че в някои икономически сектори и професии традиционно работят повече мъже (съответно с по-високи заплати), отколкото жени, в сравнение с други сектори и професии. Следователно разликата в заплащането е свързана с редица културни, правни, социални и икономически фактори, които далеч надхвърлят въпроса за равното заплащане за равен труд.

Най-голяма е разликата между мъжете и жените в почасовото заплащане при ръководителите. При сравнението на почасовото заплащане за всичките девет класове професии жените са получавали по-малко от мъжете в ЕС през 2014 г. Това се отнася за всички държави членки с много малко изключения. Най-голяма е разликата в почасовото заплащане при ръководителите - с 23% по-ниско при жените, отколкото при мъжете. Най-малки са разликите при два от класовете професии с най-ниски заплати - помощен административен персонал и персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната (с 8% по-ниско заплащане при жените в сравнение с мъжете).