Пресцентърът на Здравното министерство разпространи указания за провеждане на парламентарните избори на 4 април в условията на извънредна епидемична обстановка заради COVID-19, които са разработени в съответствие с въведените мерки у нас и въз основа на опита на други държави в ЕС.

С тези указания се цели да се противодейства на разпространението на коронавируса, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло, се казва в официалното съобщение.

От ключово значение за постигане на тези цели е спазването на посочените мерки:

- Правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата (от основата на носа до брадичката), от всички участници в изборния процес през целия период; За правилна употреба на защитна маска за лице трябва да се спазват следните инструкции:

- Преди поставяне на маската ръцете се измиват със вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.

- Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна. 

- След сваляне на защитната маска ръцете незабавно се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.

- Веднага след сваляне защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци.

- Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни или е с нарушена цялост.

- Защитната маска за еднократна употреба не се носят повторно след сваляне.

- Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес;

- Периодична дезинфекция на ръцете на участниците в изборния процес; Препоръчва се да се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите. В случай, че ръцете са видимо замърсени е необходимо първо да се измият с вода и сапун за поне 20 сек.

Дезинфектантите за ръце следва да са разрешени от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на интернет страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.

- Периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция. Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности, като например маси, дръжки на врати и прозорци, парапети, ключове за осветление и много други, в зависимост от спецификата на конкретното място. Дезинфектантите, които се използват следва да са с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и да са разрешени от Министерство на здравеопазването, видно от издадено разрешение за предоставяне на пазара, вписано в Регистъра на биоцидите.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 "Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни" и/или за 3 Продуктов тип 4 "Област на употреба, свързана с храни и фуражи". Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

Следват още мерки и действия:

- Обособяване, доколкото е възможно, на отделни входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени избирателните секции;

- Осигуряване на достатъчни количества сапун, хартиени кърпи или сушилни за ръце в санитарните възли;

- Препоръчително е обучението на лицата, които ще участват в изборния процес, доколкото е възможно, да се извърши дистанционно;

- избирателите трябва да носят защитна маска за лице, която да покрива носа и устата. Ако избирателят няма защитна маска за лице следва да му бъде предоставена на входа на сградата, в която се помещава избирателната секция;

- При удостоверяване на самоличността на избирател, той сам показва своята лична карта. За да бъде идентифициран, избирателят ще бъде инструктиран да свали защитната маска за кратко време като спазва разстояние поне 1,5 м. от членовете на секционната избирателна комисия;

- При използване на машина за гласуване избирателят извършва дезинфекция на ръцете си непосредствено преди процеса на гласуване;

- При гласуване с подвижна избирателна кутия членовете на подвижната избирателна секция и служителите по сигурността трябва да носят защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3.

Целия текст с подробностите можете да прочетете на сайта на МЗ.