С промени в Закона за автомобилните превози се уреждат правила за движение на електрическите тротинетки. Проектът е публикуван в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Срокът за получаване на препоръки и предложения по проекта е 14 дни, отбелязват вносителите. Те уточняват, че се определя по-кратък срок за обществено обсъждане, тъй като проектът вече е бил публикуван за обществено обсъждане за 30 дни. Поради големия обществен интерес за регламентиране на правилата за движение на индивидуалните електрически превозни средства и поради настъпили ПТП с тях с такива се налага да се въведе и регламентация за тротинетките.

Някои определения

Индивидуално електрическо превозно средство (т. нар. тротинетка) е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател и максимална конструктивна скорост, надвишаваща шест километра в час без или с място за сядане със собствена маса до 50 килограма. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

"Самобалансиращо се превозно средство" е превозно средство с едно колело или с две успоредно разположени колела, задвижвано от двигател, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 km/h, за което е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие".

Тротинетките трябва да имат бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад.

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

 • да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;
 • да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
 • в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
 • да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
 • да ползва каска.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

 • да се движи по улици I клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 километра в час;
 • да се движи по улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура;
 • да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - Забранено е влизането на велосипеди;
 • да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии";
 • да развива скорост по-висока от 25 километра в час;
 • да превозва други лица;
 • да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
 • да управлява превозното средство без да държи кормилото с ръка;
 • да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
 • да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
 • да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
 • да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е: шестнадесет години - по велосипедна инфраструктура, улици от II до VI клас и пътища с максимално разрешена скорост до 50 километра в час и четиринадесет години - само по велосипедни алеи.

Всяка община може с наредба на общинския съвет да определи по-ниски максимално допустими скорости за движение на територията на съответната община, както и ред и условия за използване на индивидуални електрически превозни средства под формата на споделено ползване, включително максимално допустим брой превозни средства и задължителни зони за тяхното паркиране.

Ето какво пише в мотивите към предложените промени

Действащото законодателство в областта на движението по пътищата не съдържа уредба, която да осигури безопасното придвижване на лицата с индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки), поради което се прави предложение за изменение и допълнение в Закона за движението по пътищата с цел да бъде преодоляна тази празнота. Този вид превозни средства придобива все по-голяма популярност в държавите членки на Европейския съюз (ЕС), включително и в Република България.

Липсата на ясни правила при използването на индивидуални електрически превозни средства е съществен фактор и предпоставка за настъпването на пътнотранспортни произшествия, застрашаващи здравето и живота на уязвимите участници в движението.

Предвид големия брой индивидуални електрически превозни средства, които навлизат на вътрешния пазар на ЕС, Европейската комисия в момента предприема действия по събиране на информация от държавите членки, която да послужи за последващ анализ и подготовка на законодателен акт, с който да бъде преодоляна установената празнота в действащата към момента нормативна уредба.

До приемането на съответния европейски нормативен акт, с който да бъдат регулирани този кръг от обществени отношения, следва на национално ниво в краткосрочен план да бъдат уредени най-неотложните въпроси във връзка с:

 • легалната дефиниция на понятието "индивидуални електрически превозни средства";
 • определянето на изискванията за предпазните средства при тяхната употреба;
 • местата, на които е разрешено придвижването им;
 • максимално допустимата скорост на движение и минималната възраст за техните водачи.