Образователното министерство пусна списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19. През предстоящата учебна година те могат да преминат в дистанционна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение, но след препоръка от лекар, предава glas.bg.

За целта е необходимо в учебното заведение да се предостави етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

От МОН посочват, че като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към учениците със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия.

Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален.

Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи. по преценка на лекар може да се препоръча различна от присъствената форма на обучение и ученици с други заболявания.

Имунология
Първични имунни дефицити при деца - над 200 вида.
Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология

Хемодинамично значими
Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:
- ВСМ с ляво-десен шънт
- цианотични ВСМ
- обструктивни ВСМ
- комплексни ВСМ
Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
Артериална хипертония - ІІ степен
Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:
- сърдечна недостатъчност
- белодробна хипертония
- артериална хипоксемия (сатурация под 85%)
- риск от внезапна смърт
- коморбидност с органна увреда

Детска неврология
Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.
При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към
тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

Детска ревматология
Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици.
Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца.
Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

Хронични ендокринологични заболявания
Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
Полиендокринопатии - автоимунни полиендокринни синдроми
Болест на Адисон
Новооткрити тиреотоксикози

Метаболитни и генетични заболявания
Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа
Деца след бъбречна трансплантация
Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерология
Болест на Крон
Улцерозен колит
Автоимунен хепатит
Деца на домашно парентерално хранене
Деца с трансплантиран черен дроб

Детска фтизиатрия
Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне - първите 2 месеца
Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне - до трайно обезбациляване
Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране наневрологичната симптоматика и обезбациляване
Всички хематогенно-десиминирани форми - до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематология
Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти
Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмология
Муковисцидоза
Тежка и неконтролирана бронхиална астма
Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия
Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология
Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит