Дружеството посочва три основни причини за крайната мярка.
1. "Витоша ски" АД и "Въжени линии" АД не могат да прочистят просеките на съоръженията, което ги прави опасни. Новият Закон за горите предвижда за обслужването на съществуващите лифтове и влекове да се учреди сервитут*. За да кандидатства за сервитут "Витоша ски" следва да приложи копие от влязъл в сила Подробен устройствен план. Разработеният от фирмата Специализиран подробен устройствен план (СПУП) все още не е приет, допълват от фирмата.
Министърът на околната среда и водите е отменил Становището по екологична оценка и процедурата е върната в РИОСВ-София.
Според фирмата, сервитут няма да може да бъде придобит в близките години. Няма да може дса се изпълни и предписание на Държавния технически надзор за прочистване на просеките.

2. Съгласно Закона за горите за ползването на ски пистите следва да бъде сключен договор за наем. В настоящия статут на парк "Витоша" единствена ски-писта на неговата територия е "Витошко лале". Според закона не е възможно да се наемат като ски-писти територии, които не са ски-писти, тоест необходимо е да се променя начинът на трайно ползване на територията. Но дори за тази писта още не е организиран търг за отдаване под наем.
При това положение ние не можем да организираме зимната обработка на пистата, допълват от "Витоша ски".

3. Без приет СПУП на "Туристическа и ски зона Алеко" не може да се категоризира нито една друга писта освен пистата "Витошко лале", въпреки че до момента на тях повече от 50 години се карат ски - те до сега нямат установен такъв статут.
Законът за туризма забранява да се предоставят туристически услуги на некатегоризирани обекти.
Без влязъл в сила СПУП не може да се подменят морално и физически остарели съоръжения, които всеки един момент могат да излязат от строя.

Със ситуацията са запознати премиерът Бойко Борисов, министри от кабинета и столичният кмет. Съгласно приватизационния договор - задължение на фирмата е да поддържа средногодишен списъчен състав на работещите в дружеството. При това положение ние сме в практическа невъзможност да изпълним поетия от нас ангажимент по причини, за които ние не отговаряме, добавят от фирмата.

От фирмата смятат, че са пред хипотезата на "непреодолима сила" и са поискали от Столична общинска агенция за приватизация становище по поставения проблем, "за да можем в съответствие с действащата нормативна уредба да проведем съкращение на персонала".

По-късно от  Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) съобщиха, че организират среща с "Витоша ски" през следващата седмица, за да се потърси решение в най-кратък срок на проблема. От агенцията посочват, че трудностите са предимно от законов характер.

Пистите над хижа "Алеко" могат да продължат да се ползват въпреки решението на "Витоша ски" да спре лифтовете, съобщиха от дирекцията на природния парк "Витоша". 
Решението на "Витоша ски" да спре работа касае само съоръженията в център "Алеко", тяхна собственост, и "Въжени линии" АД (кабинковия лифт). В Дирекцията на парка не е получавана информация за затваряне на други сгради и съоръжения в център Алеко.
От Природен парк "Витоша" посочват още, че техническото състояние на въжените линии съответства на нормативните изисквания - това е показал техническия преглед, извършен в края на миналата година.

Внесеният от "Витоша ски" СПУП за ски зона "Алеко" беше отхвърлен от МОСВ, защото предвиждаше не запазване на трасета на съществуващите лифтове, а точно обратното – промяна на трасетата на почти всички съществуващи лифтове и влекове. Ако лифтовете по новия план бяха запазени в съществуващите параметри и разположение, както е предвидено в Плана за управление на Природен парк „Витоша”, приет от Министерски съвет, този нов план щеше да бъде отдавна приет.
За съжаление, фирмата предпочете да води съдебни спорове години наред, вместо да се съобрази с разпоредбите на Плана за управление на парка, посочват още от управата на парка.

Преди месец БНТ съобщи, че пистите на Витоша са окосени, лифтовете са в профилактика, кабините са боядисани и обновени.

*Предоставено от закона право за използване на чужд недвижим имот.