Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на България, съобщи пресслужбата на кабинета. Предлаганите промени в закона имат за цел намаляване и преодоляване на некомплекта на длъжностите за военнослужещи от въоръжените сили и създаване на по-добри условия за развитие на старшите офицерите, заемащи академични длъжности.

Какво се променя

Предлага се увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба (по чл. 160, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ) за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия. Сега тази възраст за войниците (матросите) е 46 г., а за сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери - 55 г.

За длъжностите, за които се изисква хабилитация (по чл. 160, ал. 3 от ЗОВСРБ) и не са упражнили правото си на пенсия - с пет години. В тази категория влизат офицерите със звание "майор" ("капитан III ранг") и пределната им възраст за служба сега е 55 години.

Предвижда се възможност за увеличаване на пределната възраст до три години на военнослужещите, упражнили право на пенсия, които са нужни на въоръжените сили, по решение на министъра на отбраната, съответно след предложение по команден ред.

В законопроекта е заложено също регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.

Въвежда се също мандат за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание "полковник" ("капитан I ранг"), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност (в същото или по-високо длъжностно ниво) за срок една година.

Известно е, че Министерство на отбраната провежда Национална информационна кампания "Бъди войник", с която популяризира военната професия. По места периодично се провеждат информационни борси за набиране на войници и матроси. В тях се представят различните родове войски - Сухопътни, Военновъздушни и Военноморски сили, служба "Военна полиция", Националната гвардейска част, Централното военно окръжие. На място присъстващите се запознават с възможностите, условията и сроковете за кандидатстване и постъпване в Българската армия. На посетителите се показват образци на въоръжение и оборудване в различните родове войски.

Преди по-малко от година, по време на едно от поредните събития от кампанията, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, отбеляза, че недокомплектът на личния състав в СВ е около 30 на сто, а в някои военни формирования и по-висок. По неговото мнение проблемът е бил създаван в продължение на 8-9 години и по думите му решаването му ще отнеме също толкова време. Недокомплектът се отразява негативно на подготовката на личния състав, тъй като количеството задачи е едно и също, а хората, с които те се изпълняват са по-малко и това води до допълнителното им натоварване, коментира тогава генерал Попов.

Правителството днес прецизира и разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Закона за военното разузнаване относно вида на правоотношението на директора на Служба "Военна информация". Когато длъжността "директор на Службата" е определена за военнослужещ с висше военно звание, той е офицер от висшия команден състав на въоръжените сили.