Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожни два текста от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, както и текстове от Наредба за топлоснабдяването.

Делото беше образувано по жалби на три физически лица, съобщиха от съда.

Оспорените текстове от Наредбата за топлоснабдяването са издадени от некомпетентен орган, в случая - от заместник-министъра на икономиката и енергетиката, наредил и обнародването й в Държавен вестник, мотивира решението си ВАС. Според магистратите въпреки изричната заповед за заместване, заместник-министърът не е компетентен да издава подзаконови нормативни актове, тъй като законът изрично предвижда специалната нормотворческа дейност да се извършва от министър.

За издаването на новата Наредба за топлоснабдяването, както и за отмяната на действащата до 24.04.2007 г. за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви.

В съобщението на ВАС се казва, че "изискването на Закона за нормативните актове (чл. 28 от) е императивно и пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт, но е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му, и не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването".

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.