Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в доклад до Министерския съвет /МС/ предлага проект на решение на МС за приемането на Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година. От документа става ясно, че реално новите училища, които кандидатстват за първи път и са одобрени за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, са 113. Общо обаче 395 ще са иновативните училища за новата учебна година, а около 2400 са всички училища в страната, съобщи БТА.

Иновативните училища са новост в българската образователна система и те бяха въведени с новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Иновативните училища разработват и въвеждат нови дейности в организацията и съдържанието на обучението в класните стаи

Внасянето на Списъка на иновативните училища е в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и е във връзка с чл. 70, ал. 1 от Наредба 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 6 от ЗПУО, неспециализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, при спазването на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 и в държавните образователни стандарти. Член 38, ал. 7 от ЗПУО дава възможност да се обявяват за иновативни училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и нови учебни стратегии. В тези училища педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.

 

Реално новите училища, които кандидатстват за първи път и са одобрени за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, са 113.

Политиката на Министерството на образованието и науката е насочена към подобряване на качеството на образованието чрез създаването на условия и подкрепа за прилагането на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, включително и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в подкрепата за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, на креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците. Тази политика е свързана със създаването на условия за усъвършенстване на педагогическите специалисти и за прилагането на установените добри практики.

Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от Наредба 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование кандидатстващите за вписване в Списъка на иновативните училища представят до 31 януари в МОН училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В училищните проекти за иновации се определят целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не се допускат проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

На основание чл. 73 от Наредба 9 на МОН е издадена заповед на министъра на образованието и науката, с която е определена Комисия за иновативните училища. Членовете на Комисията за иновативните училища са разгледали и оценили 160 училищни проекта от 157 училища, постъпили в МОН при спазване на процедурата, определена в Правилата за организация на дейността на Комисията, утвърдени от министъра на образованието и науката, и критерии за оценяване на училищните проекти за иновации. В резултат на оценяването не се класират проектите на общо 23 училища. Одобрени са 135 проектни предложения от 134 училища, като 21 от тях вече фигурират в Списъка на иновативните училища, но кандидатстват и с нова иновация.

Реално новите училища, които кандидатстват за първи път и са одобрени за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, са 113. На свое заседание Комисията за иновативните училища е приела решение да бъдат предложени за включване в Списъка на иновативните училища в България нови 113 училища, от които: начални - 6, обединени - 1, основни - 49, средни - 24, профилирани гимназии - 9, професионални гимназии - 23, спортни - 1. От вписаните в решение 472 на Министерския съвет от 9 юли 2018 г. за приемане на Списъка на иновативните училища следва да бъдат отписани 8 училища по следните причини: 3 от тях са разработили училищни проекти за иновации с продължителност две години и иновацията приключва, 2 частни училища не са осъществявали дейност и 3 училища не са започнали иновационните дейности.

Министър Красимир Вълчев предлага общо 395 да са иновативните училища в страната за учебната 2019/2020 година

Предвид гореизложеното предлагам Списъкът на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година да включва 395 училища, от 133 населени места, от 111 общини, от 28 области, информира в своя доклад до МС образователният министър Красимир Вълчев. Той уточнява, че не са необходими допълнителни разходи или трансфери при прилагането на проекта на нормативния акт. Предложеният проект не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като включването на институции в Списъка на иновативните училища в България не изисква допълнителен финансов ресурс. Училищата, които ще бъдат определени за иновативни, се финансират по общия ред в рамките на предвидените от държавния бюджет средства по функцията "Образование" за 2019 г., съобщава министър Вълчев.

Според него в резултат на увеличаването на броя на иновативните училища за учебната 2019/2020 година се очаква разширяване и устойчивост на училищните иновации; създаване на добри модели на училищни практики с възможност за мултиплициране в други училища със сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна; създаване на иновативно пространство между училищата с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения; създаване на мрежа от иновативни училища; усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до системата на училищното образование. Чрез определянето на 395 училища за иновативни се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целта за повишаване на качеството на образованието чрез иновации, пояснява министър Красимир Вълчев.