Досегашният шеф на Агенция "Митници" Георги Костов разпространи позиция, в която отбелязва постигнатото от службата през последните 4 години, откакто я оглавява.

Ето какво пише Костов:

"След четири години, в които бях директор на Агенция "Митници", бих искал да благодаря на митническите служители за положените усилия и за постигнатите резултати, както и на всички, които подкрепяха каузата и мисията на българските митници, интегрална част от голямото семейство на митниците в ЕС.

Предвид факта, че в последно време сериозен интерес предизвика темата за вноса на занижени цени или така нареченото "подфактуриране" бих искал да подчертая, че това е един от въпросите, по който аз и екипът ми работихме приоритетно.

Правилното определяне на митническата стойност на внасяните стоки е традиционно предизвикателство за митническите администрации във всички държави, предвид либералната правна рамка в международните актове и законодателство в тази област и е същевременно постоянен обект на проверки на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, обект на одит от Европейската сметна палата през 2017 г., а в периода от 2018 г. до 2020 г. е и специфична тема на проверките от ЕК във всички 28 държави членки на Съюза (вкл. UK) по линия на традиционните собствени ресурси.

В България проверка на място се проведе през октомври 2019 г. от упълномощени инспектори от ГД "Бюджет" и ГД "Данъчно облагане и митнически съюз". Обхватът на проверката е формулиран в четири специфични цели, обединени около стратегията за контрол в областта на митническата стойност при вноса на текстилни изделия и обувки (Глави 61 - 64 от КН на ЕС). На заключителната среща в Агенция "Митници" на 18.10.2019 г. проверяващият екип изложи предварителни констатации и формулира препоръки за подобряване на контрола и за извършване на последващи проверки на стоките от Глави 61 - 64 от Комбинираната номенклатура.

Въз основа на предварителните констатации и препоръки от заключителната среща, още в периода преди да бъде получен официалният доклад от проверката, ние предприехме следните действия, които съществено промениха средата:

- Въведохме на автономно основание автоматизирана система за превенция на риска от деклариране на стоки със занижена стойност чрез рискови профили, сравняващи декларираната митническа стойност със справедливите цени на OLАF, като се използва разработената за целта система THESEUS на Съвместния изследователски център към ЕК;

- Актуализирахме вътрешните си указания за засилване на контрола и за уеднаквяване на практиката при проверката, приемането и оспорването на декларираната митническа стойност на внасяните стоки;

- С цел гарантиране на взетите мерки, равнопоставеност на всички икономически оператори и предвид по-либералното съюзно законодателство по отношение на митническата стойност, предложихме и се направиха промени в Закона за митниците (в сила от 01.01.2020 г.) за въвеждане на национално ниво на нов механизъм за противодействие на подфактурирането. Този нов законово определен инструментариум позволява и задължава митническите органи в случаите, когато се установи, че декларираните цени са по-ниски от справедливите цени, валидни за тях в ЕС, задължително да изискват обезпечение, изчислено на база справедливите цени, с цел да осигурят събирането на митата в пълния им размер.

Предприетите мерки бяха оценени от ЕК в рамките на проведената в периода 14-18 септември 2020 г. регулярна проверка на традиционните собствени ресурси. Проверяващият екип потвърди поставената при предходната проверка положителна оценка по една от целите, по други две цели отбеляза съществен напредък, а по основната Цел 1 - "Прилагане на подходяща стратегия за контрол на митническата стойност" - постави оценка "задоволителна", която е най-високата в оценъчната скала, използвана при проверките от ЕК.

На 12.05.2021 г., се получи чрез постоянното представителство на Република България към ЕС писмо от ГД "Бюджет" на ЕК относно финансовата оценка на загубите на традиционни собствени ресурси при внос на стоки в ЕС в периода 16.09.2012 г. - 31.12.2019 г. от Китайската народна република. В това писмо за първи път ЕК прави оценка на загубите на традиционни собствени ресурси, като за Република България те представляват 1,27% от общата сума за 28-те държави членки на ЕС (вкл.UK). Важно е да се отбележи, че приложеният статистически метод при изчислението е предмет на съдебен спор в съда на EС (дело С-213/19), което се очаква да приключи през 2022 г., следователно оценката е условна и зависима от изхода на делото.

Надявам се, че при обсъждането на тази тема за в бъдеще, ще се подхожда отговорно и професионално", се посочва още в разпространената позиция на досегашния началник на Агенция "Митници".

Георги Костов бе уволнен днес. Мотивите на финансовия министър са ниски стандарти на качеството на работа.

"Има доклад на ОЛАФ за нанесени сериозни щети на европейския бюджет. В този доклад по почти всички критерии оценката е, че Агенция "Митници" не отговаря на изискуемите стандарти. Колегите в митниците са взели мерки, но въпреки това ОЛАФ ни изпрати писмо за 55 млн. евро, които България трябва да провизира и евентуално да възстанови към европейския бюджет", заяви Асен Василев.