Екипът на "Софияплан" представи за първи път 14 цели за развитието на Столична община и 105 квартала, села и местности (обобщени в 7 групи), които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години, съобщават от Столичната община.

Те са в основата на новия план за интегрирано развитие на СО - Програма за София, който ще насочва програмно финансиране от ЕС в периода 2021-2027.

Главният архитект Здравко Здравков, директорът на Софияплан Любо Георгиев, урбанистът Емил Христов и социологът и урбанист Миглена Герасимова са представили резултатите от работата по създаването на Програмата до момента.

В Програма за София ще бъдат заложени следните зони за приоритетно развитие чрез източници на европейско финансиране: централната градска част, в която попадат 21 зони за намеса; широкият център и старите периферни квартали - 13 зони; територии с предимно нискоетажно застрояване (околоградски район) - 56 зони; територии с предимно комплексно застрояване (жилищните квартали) - 7 зони; териториите в южните квартали на града, които се развиват през последните години - 4 зони; индустриалните територии - 3 зони; природни територии (паркове, градини, земеделски, горски) - 1 зона.

Зоните за въздействие са местата, към които трябва приоритетно да бъдат насочени различни инвестиции - общински, държавни, европейски, но също частни и общностни. За всяка от зоните са идентифицирани специфичните проблеми, но и потенциали.

В зоните за въздействие ще бъде съсредоточено изпълнението на конкретните мерки и дейности, които предстои да бъдат определени в следващия етап от подготовката на Програма за София.

Амбицията, която си поставя екипа на "Софияплан" е свързана с преодоляването на дисбаланса между северната и южната част на общината, както и с подобряването на качеството на градската среда. Целта е да бъде привлечено европейско финансиране в ситуацията на постковид и да бъдат преодоляни финансовите предизвикателства, свързани с нея.

Определянето на зоните за въздействие ще подпомогне постигането на целите на Визия за София и ще даде конкретни насоки за директно финансиране в определени територии, които могат да подобрят качеството на живот и на средата. Очаква се до края на годината Програма за София да бъде приета и да започне нейното прилагане.

Зоните за въздействие са определени спрямо конкретните цели на Програма за София, като са използвани резултатите от измерването с индикаторите и изводите от направения анализ на средата в първия етап от подготовката на документа.

Работата по Програма за София ще продължи с поредица от публични дискусии в зоните за въздействие. Целта на срещите е да информират гражданите за идентифицираните от "Софияплан" проблеми и потенциали на териториите, както и да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за тяхното развитие, информират от общината.