Отопляването с въглища, нафта и газ причинява около една четвърт от емисиите, които са виновни за парниковия ефект. Може обаче и другояче, твърди професорът Волфганг Файст, основател на Института за пасивни сгради в Дармщат. "Сградите могат да се отоплява с възобновяеми енергии, като това не вреди на климата", твърди той.

На първо място сградата трябва да се уплътни, за да не се губи енергия. "80 до 90% енергия може да се спести чрез добро уплътняване и вентилационни системи при новите строежи. След съответно саниране обаче също и старите сгради могат да пестят 75-80% енергия", уверява Файст. Според него, останалите енергийни нужди на сградата могат да се покриват с микс от възобновяеми енергии.

Професорът препоръчва топлоподаване, при което се използват възобновяеми енергии, а също така използване на подземната топлина и топлинни помпи, наричани още термопомпи. Те добиват топлина от подземните пластове, подземните водоизточници или други естествени топлинни източници в природата. Допустимо е за отопляването на отделни сгради да се горят дърва или пелети, но за цели градове това не е разумно решение, смятат ученият.

Що е то климатично неутрален град?

Фанкфурт си е поставил амбициозната цел до 2050 година да се превърне в климатично неутрален град. За топлоснабдяването ще се използват слънчеви панели по покривите, а енергия ще се добива още от изгарянето на смет и дърва, както и от охлаждането на техниката в изчислителните центрове. Тази енергия ще се складира и пренася чрез системата за централно топлоснабдяване. Може да се тегли и топлина от земята и подпочвените води чрез използването на термопомпи.

Изобщо топлинните помпи се очертават като най-перспективния начин за екологично отопляване и по цял свят все по-често изместват класическото отопление с фосилни горива. "Настъпва златното време на термопомпите, отваря се истински масов пазар", твърди Томас Новак от Европейската асоциация за топлинни помпи. Според него, през 2018 година по света са били продадени 18 милиона такива помпи, като оборотът нараства с около 10% годишно.

Търсенето нараства

Графика: DW

Сред европейските държави термопомпите са най-популярни в Скандинавските страни. В Швеция локалните отопления с термопомпа намаляват с 90% емисиите на въглероден двуокис в сравнение с отоплителните системи с природен газ. Вярно, топлинните помпи използват електричество, но и то може да се добива от възобновяеми източници.

В ЕС и в други страни по света все още въглищата и природният газ имат сериозен дял в производството на електроенергия. С навлизането на слънчевите панели и вятърната енергия емисиите въглероден двуокис ще спадат, като този ефект ще бъде допълнително усилен от разпространяването и на термопомпите. Ако тези помпи се захранват с електричество от обновяеми източници, произвежданата от тях топлина ще бъде 100% климатично неутрална.

Специалистите по сградостроителство и отопление са единодушни, че климатично неутралната отоплителна техника може да се наложи както в сградите, така и в индустрията по цял свят. Необходимо е обаче архитектите, строителите и предприемачите постепенно да опознаят тази нова технология и да започнат да я прилагат. Важно е политиката да вземе съответните мерки, като на първо време забрани отопляването с нафта, а после - и с природен газ, смятат германски експерти.

"Дойче веле"