Към 31 декември 2018 г. в страната са работили 346 заведения за болнична помощ с 53 173 легла, от които 322 болници с 50 927 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 2066 с 1253 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 2086 легла. Това съобщи Националният статистически институт.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 759.6 на 100 000 души от населението. Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (979.9 на 100 000 души от населението), Смолян (974.2) и Плевен (928.9), а най-ниски са в областите Ямбол (344.8), Перник (370.6) и Видин (394.7).

Снимка: НСИ

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. От тях 101, или 1.6 на сто, обслужват населението на повече от една област. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от които 30 589 медицински сестри и 3155 акушерки.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 4 199, или 14.2 на сто от всички лекари в страната, следвани от: акушерство и гинекология и кардиология - по 5.9 на сто, педиатрия - 5.8 на сто, анестезиология и интензивно лечение - 5.6 на сто, хирургия - 5.3 на сто, и нервни болести - 5 на сто.

Снимка: НСИ

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42.4 на 10 000 души от населението, което прави 1 лекар на всеки 236 българи. Денталните медици са 10.3 на 10 000 души или по 1 зъболекар на 971 души у нас.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6). Най-висок е показателят за осигуреност с лекари по дентална медицина за областите Пловдив (15.7 на 10 000 души), София (столица) (14.4), Варна (12.1) и Перник (11.9). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище и София (5.3), Разград (5.6) и Силистра (5.7 на 10 000 души от населението) (фиг. 4).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.1) и Ловеч (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.9 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4).