В обвинителния акт е посочено, че Първанов е злоупотребил с властта си при условията на продължаващо престъпление, като е направил опит да даде дар на длъжностни лица от „Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница.

През месец юни 2015 г. обвиняемият Ивайло Първанов, в качеството си на изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, се е срещнал с управителя на клон Тополница на същото дружество в Пазарджик и го е уведомил, че ще изпрати негов близък – представител на търговско дружество, на когото да бъдат възложени извършването на строително – монтажни работи /СМР/ на три обекта към клон Тополница, като се сключи договор на максимално допустимата за директно възлагане стойност по Закона за обществени поръчки.

Същия месец управителят на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Тополница сключва договори за СМР на обекти собственост на клона със следните търговски дружества: - „Нова Билд Инк“ ЕООД за обект: кантон „Варвара -1“ на стойност 59 216.86 лева без ДДС; - „Дейта груп“ ЕООД за обект: водотехническо съоръжение „Бент Лесичово“ и прилежащ към него кантон за 56 420,56 лева без ДДС; - „Билд Асист“ ЕООД за обект: кантон „Гелеменово“ за 31646,26 лева без ДДС.

Договорите и с трите фирми са предварително одобрени от обвиняемия Ивайло Първанов, имали са опция за удължаване, и са били удължени дни преди приключването им .

През месец февруари 2016 г. представител на фирмата изпълнител - „Нова Билд Инк“ ЕООД се е свързал по телефон с управителя на Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница, и е казал, че строително-монтажните работи на единия обект са завършени. След посещение на обекта, управителят и гл. инженер на клон Тополница констатирали, че дейностите били некачествени. Същите констатации са направени и за другите два обекта. В началото на месец април 2016 г. обвиняемият Ивайло Първанов, в телефонен разговор с управителя на клон Тополница, се е поинтересувал изплатени ли са сумите за трите обекта по трите договора, като получил отговор, че сумите не са изплатени, тъй като не са подписани приемателните протоколи - задължителна част от договорите.

През месец май 2016 г. управителят на Напоителни системи“ ЕАД - клон Тополница е назначил приемателна комисия от три длъжностни лица, които да извършат оглед на трите обекта, и да констатират извършените работи в протокол по отношение на количество и качество. Назначената комисия е констатирала, че само 20% от възложеното е извършено и то некачествено. В телефонен разговор с управителя на клон Тополница директора на „Нова Билд Инк“ ЕООД заявил, че предварителната уговорка с обвиняемия Ивайло Първанов е била да не се извършват СМР на обектите, а да се подпишат документите, въз основа на които да се изплатят сумите по договор. Той е обяснил, че е извършил услуги на Ивайло Първанов, които не са платени и по този начин ще си „изравнят сметките“.

На 27.05.2016 г. приемателната комисия е изготвила и подписала доклад до управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Тополница, в който е отразено, че са извършени малка част от заложените в договорите, и то с лошо качество. Същата вечер обвиняемият Ивайло Първанов се обадил на управителя на клон Тополница и поискал обяснения за отказа на комисията да подпише протоколите. Провел е телефонни разговори и с членовете на комисията. Обвиняемият е злоупотребил с властта си като изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД като е направил опит да принуди управителя на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница да извърши нещо противно на волята – да въздейства като убеди председателя и членове на комисията, да приемат извършени строително-монтажни работи като подпишат протокол образец 19, за приемане на строително – монтажни работи за трите обекта, въпреки че същите не са извършени. За целта е употребил заплашване с уволнение. Опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини. Той е направил опит да принуди и председателя на комисията да изготви и подпише протокол за приемане СМР на трите обекта, като отново е използвал заплаха за уволнение.

С.К. е обвинен за това, че на 14.06.2016 г. в Пазарджик в кабинета на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница, е направил опит да даде дар – сумата от по 2000.00 /две хиляди/ лева на длъжностни лица на дружеството, за да изготвят и подпишат три протокола за извършени строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на договори между „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница“ и „Нова Билд Инк“ ЕООД , „Дейта груп“ ЕООД и„Билд Асист“ ЕООД. Протоколите е трябвало да удостоверят, че строително-монтажните работи, които в действителност не са били изпълнени на обектите, са изпълнени изцяло, съгласно договорите. Изпълнителното деяние е било довършено, но не са настъпили предвидените от закона и исканите от дееца общественоопасни последици.