ТЕЦ "Марица 3" е обгазил днес Димитровград, съобщиха от РИОСВ - Хасково. Регистрирани са превишения на алармения праг за серен диоксид.

В три последователни часа автоматичната измервателна станция "Раковски" в града е отчела концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух. В 10 часа е регистрирана концентрация на серния диоксид от 872,96 микрограма на кубичен метър въздух, 11 часа - 1209,86 микрограма на кубичен метър, а в 12 часа са 534,62 микрограма на кубичен метър въздух.

Екоинспекцията веднага е издала предписание на ТЕЦ-а за ограничаване масовия поток на SO2 до 3600 kg/h чрез предприемане на необходимите промени в количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на ел. енергия. Целта е намаляване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух.

Обгазяването със серен диоксид е спряно и към 13 часа е регистрирана средночасова стойност, която не превишава тази на алармения праг, съобщиха от РИОСВ-Хасково след като по-рано в три замервания до обяд автоматичната измервателна станция "Раковски" отчете стойности над пределно-допустимата норма от 500 микрограма на кубик.

В тази връзка отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението, уточняват от РИОСВ. От там уверяват, че екоинспекцията и лабораторията й продължават да следят данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители в Димитровград и при необходимост ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността на града.

Междувременно на днешната сесия на общинския съвет стана ясно, че в най-скоро време в района на ТЕЦ-а ще бъде разположена мобилна станция, която да измерва в реално време качеството на атмосферния въздух.

Мобилната автоматична измервателна станция ще бъде поставена на 30 юли. Тя ще бъде позиционирана на площадката на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" между ТЕЦ "Марица 3″ и "Неохим". Поставянето й е във връзка със зачестили сигнали за влошено състояние на въздуха в града.

Станцията ще работи в непрекъснат режим от 30 юли до 14 август и ще измерва концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен моноксид, азотен диоксид, ФПЧ 10, метан и неметанови летливи органични съединения. Резултатите от измерванията ще бъдат получавани ежедневно в Регионалната екоинспекция.