Град Радомир не е подал необходимите заявления за питейно-битово водоснабдяване, инфомира Министерство на околната среда и водите.

Питейно-битовото водоснабдяване на общината се осъществява от ВиК Перник. За водоснабдяване се използват 25 водоизточника с общ годишен лимит 4 610 600 куб.м. Срокът за преоформяне на разрешителното е изтекъл към 2004 г.

Към момента единственото подновено разрешително за водовземане за питейно-битово водоснабдяване е за село Стефаново и част от град Радомир от извор Сиреняците. То е издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район. Срокът на разрешителното е продължен до 2030 г.

Същевременно град Радомир се водоснабдява без разрешителни от водоизточници "Гърляница", "Рестова глава", "Опалово" и "Извора". Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в общината също без издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

Преди седмица в МОСВ постъпило писмо с искане за възстановяване на аварийното водоподаване към Радомир от каптаж "Врелото", посредством помпена станция "Крапец".

Водоподаването от тази станция беше преустановено през ноември от контролните органи поради неправомерно ползване на водоизточника. Отделно от това каптаж "Врелото" е един от основните водоизточници, които захранват язовир "Студена", поради което отклоняването на вода посредством него е недопустимо.

В тази връзка за резервното водоснабдяване на Радомир следва да се използват съществуващи 25 алтернативни водоизточници или да се потърсят други нови такива от подземни и/или повърхностни води, съобщават от МОСВ.

Информацията идва от министерството на Елим Димитров, след като кметът Пламен Алексиев обяви, че за да не се стигне до бедствена ситуация, трябва да се възстанови аварийното водоподаване към града от помпена станция "Крапец".

Съоръжението беше запечатано през декември 2019 г. заради водната криза в Перник.

Алексиев е изпратил писмо до министъра на околната среда и водите, в което го алармира за недостига на вода в общината.

Помпена станция "Крапец" е резервна за високата зона на Радомир, село Копаница, ПСОВ "Батановци" и махала "Андрейна" на град Батановци. В момента те се захранват от помпена станция "Сиреняците" в село Стефаново.

През последните три седмици се наблюдава сериозно намаляване на водните количества в извора и все по-чести изключвания на помпите. Предвид наближаващия летен сезон, ако няма резервно водоснабдяване, съществува риск от бедствено положение.