Териториална дирекция Южна морска обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на над 12.5 кг златни и сребърни пръстени, гривни, обици, медальони, синджири, колиета. Накитите са задържани при митнически проверки на МП Капитан Андреево. Търгът се провежда по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ за стоки, изоставени или отнети в полза на държавата по досъдебни и административнонаказателни производства, водени от ТД Южна морска, в чийто териториален обхват е МП Капитан Андреево.

За предстоящия търг златните и сребърни бижута са обявени в 12 групи, а желаещите за участие в търга следва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение. Заявленията се подават в деловодството на Териториална дирекция Южна морска в град Бургас на адрес: град Бургас, ул."Княз Александър Батенберг"№1, в срок от 18.02.2019 г. до 20.02.2019 г.

Купувачите на стоките е необходимо да притежават разрешение за извършване на сделки с благородни метали, съгласно чл.13 от Валутния закон.

Условията за провеждане на търга, списък на стоките, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД Южна морска на адрес: Свиленград, ул."Асен Илиев" №1, както и на интернет страницата на Агенция "Митници" http://www.customs.bg/, в секция "Публични продажби", под секция "Публични продажби по ДОПК".