Правителството отложи влизането в сила на новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" с още една година. Така нормативният акт, който предвижда отпадане на задочната форма на обучение, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми, вече е предвидено да влезе в сила от учебната 2020/2021 година, съобщи "Лекс".

Официалният мотив за отлагането на действието на наредбата са двете жалби срещу нея, по които съдът още не се е произнесъл окончателно.

Новата наредба за обучението по право беше приета през 2017 г. от служебното правителство, начело с проф. Огнян Герджиков. Първоначално беше предвидено новите правила да започнат да действат от учебната 2018/2019 г. С мотив, че университетите се нуждаят от време, за да се подготвят за нея, влизането им в сила беше отложено за академичната 2019/2020 г.

Междувременно Комисията за защита от дискриминация (КЗД) излезе с решение, че ако единствената възможност да се учи право ще е в редовна форма на обучение, това ще е непряка дискриминация по признаците "лично положение", "имуществено състояние", "възраст" и "увреждане". И даде задължително предписание да се върне задочното обучение.

Решението на КЗД още не е влязло в сила, то беше оспорено от Министерския съвет, като Административният съд София-град дори го обяви за нищожно. Сега обаче казусът е висящ пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за декември 2019 г. и няма да приключи с решение до края на годината.

Другата жалба, заради която днес правителството гласува поредното отлагане, също е в Комисията за защита от дискриминация и е подадена от организация на хора с увреждания и по нея още няма произнасяне на КЗД.

"По една от жалбите не се очаква окончателно решение на ВАС преди края на 2019 г., което обуславя отлагането на влизането в сила на наредбата с още една учебна година. След произнасяне на съда с окончателно решение, при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия", съобщиха днес от Министерския съвет.

Междувременно правителството одобри допълнителни трансфери от 315 360 лева за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г. От общата сума 304 425 лева са за стипендии на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата. Останалите 10 935 лева ще бъдат изплатени на учениците от общинските училища.