Към момента има около 55 000 пенсионери с пенсии, на които е сложен таван от 910 лв. Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, от 1 юли 2019 г. техните пенсии ще се увеличат до 1040 лв. Това се равнява на 40 на сто от максималния осигурителен доход за настоящата година. От тях, около 25 000 души ще получат действителните си размери, а останалите близо 30 000 ще останат ограничени на 1040 лв. Това отговориха от НОИ за БТА.

Как се определя пенсията от 2019-а

Плавно нарастват изискуемите възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За жените се изискват навършена възраст 61 години и 4 месеца и осигурителен стаж - 35 години и 8 месеца, а за мъжете - навършена възраст 64 години и 2 месеца и осигурителен стаж - 38 години и 8 месеца.

Хората, които не отговарят на условията за необходимия стаж, през 2019 г. могат да се пенсионират при навършване на възраст 66 години и 4 месеца за жените и мъжете, ако имат най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

През 2019 г. ще има промени в начина за изчисляване на индивидуалния коефициент на хората, който участва в пенсионната формула при определяне размера на тяхната пенсия. За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., при определяне на индивидуалния коефициент няма да участва осигурителният доход на хората за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г.

Индивидуалният коефициент ще се изчислява само от осигурителния доход за периодите след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. Когато обаче лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1996 г., е предвидено, че индивидуалният коефициент се изчислява по досегашния ред от осигурителния му доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по негов избор. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход.

Ще има ли промяна в броя на пенсионерите

Очакванията на базата на тенденциите са, че през следващите 2 години броят на новоотпуснатите пенсии няма да нараства. През 2017 г. броят на пенсионерите е бил около 2 170 000 души, с малко повече от 12 000 души по-малко спрямо година по-рано. Така е и по отношение на пенсиите - при около 2 608 000 през 2016 г., към края на 2017 г. са изплащани близо 2 558 000 пенсии. Новоотпуснатите пенсии също намаляват - от малко над 107 хиляди през 2015 г. и 2016 г., през 2017 г. са отпуснати малко над 97 хиляди пенсии.

Кой и как ще се удостоверява преди пенсиониране

В общия случай за отпускането на една пенсия за трудова дейност са необходими данни както за осигурителния доход, така и за осигурителния стаж на заявителя.
От 1 януари 2019 г. отпада изискването за представяне на документ за осигурителния доход за трите най-добри последователни години преди 01.01.1997 г., поради това че индивидуалният коефициент на лицето ще се определя единствено от осигурителния му доход за времето след тази дата. Тези данни за осигурените се подават от осигурителите в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), от който НОИ и НАП могат служебно да ги използват. Когато данните в регистъра са коректни и пълни, няма нужда от допълнително удостоверяване на осигурителния доход с друг документ.

Осигурените имат възможност посредством персонален идентификационен код (ПИК) на една от двете институции да проверяват по всяко време осигурителните си данни в РОЛ и могат да сезират работодателя си при липсата или наличието на неточност на данните.

НОИ има право да контактува директно с осигурителите и при необходимост да изисква служебно от тях издаването на нужния за конкретния случай документ, когато има липсващи или некоректни данни или следва да се представи допълнителна информация. Така на практика не се налага удостоверяването им на хартиен носител от заявителя.

Осигурителният институт подчертава, че за определяне на правото и размера на пенсията се зачита целият осигурителен стаж на лицата. Той се удостоверява както с данните от РОЛ, така и с трудови, служебни и осигурителни книжки и/или с документ по определен образец. Това означава, че осигурителният стаж, освен когато е полаган при условията на първа или втора категория труд, може да бъде зачетен по данни от регистъра за периода след 31.12.1996 г.