Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане Концепцията за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване на интернет страницата си в рубриката „Документи“, подрубрика „Проекти на нормативни актове“. Срокът за изразяване на мнения, предложения и становища по нея е 14-дневен и приключва на 24.04.2018 г.

От бизнеса от няколко месеца настояват правителството да предприеме стъпки към законодателни промени, тъй като от 2019 г. по закон трябва да започне изплащането на пенсиите от втория пенсионен стълб.

При разработването на конкретните предложения се изхожда от основното предназначение и цел на пенсионното осигуряване, а именно – след достигане на определените от закона изисквания да се предостави определено периодично плащане (пенсия) на лицето.

В тази връзка се предвижда основният вид плащания да са под формата на пожизнени пенсии и схеми за програмирани плащания.

Концепцията е разработена въз основа на изготвения Концептуален модел от сформирана със заповед на министъра на труда и социалната политика работна група с участието на експерти от Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и представители на научните среди. Допълнително по концептуалния модел бяха представени бележки и предложения от Българската стопанска камара и Съюза за стопанска инициатива.

На база на концепцията ще бъдат разработени предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които пълно и непротиворечиво да бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.