Предложението за санкции за физически лица и лечебни заведения при нарушаване на правата на пациента е добра идея, тъй като в момента физическите лица, които чрез действие и/или бездействие нарушават правата на пациента остават без контрол.Това се заявява в Позиция на Пациентски организации "Заедно с теб" относно  Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерство на здравеопазването, касаещ глоби за нарушени права на пациентите.

Считаме, че специалната норма за нарушители - физически лица ще даде повече сигурност на пациентите. Размерът на глобите и имуществените санкции е приемлив, поясняват от Пациентски организации.

Член 221 се изменя така: "Чл. 221. (1) Който наруши правата на пациент, регламентирани с този закон и с нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1500 лв." (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 6000 лв."

Обаче от сигналите, които получаваме Пациентски организации "Заедно с теб" стигаме до извода, че пациентите се страхуват да подават оплаквания, камо ли да търсят административни наказания.

Да не говорим, че масово институциите не отговарят на жалбите на пациентите в законово установения срок.

Затова според нашите пациенти това предложение е по-скоро опит да се отчете дейност в посока защита правата ни.

 Ние очакваме и бихме искали да има по-добър диалог с институциите, както и със съсловните организации, като организирането на съвместни информационни кампании за повишаване на доверието към лекарите.

За съжаление не срещаме желание за сътрудничество от страна на новото ръководство на Българския лекарски съюз и въпреки нашата толерантност това допълнително ще създаде напрежение през есента, тъй като и нашето търпение има граници, заключават от Пациентски организации.