На служителите на МВР, на които се полага безплатна храна, ободряващи напитки и облекла във връзка с изпълнение на техните функции, се осигурява левовата им равностойност. Нормалната продължителност на работното време през нощта е осем часа за всеки 24-часов период. Нощен е трудът между 22ч.до 6.00 ч. Това гласува парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Утре депутатите ще продължат да гласуват текстове от него.

С приетите изменения се задължават курсантите от Академията на МВР да служат в структурите на министерството за срок, не по-малък от десет години въз основа на подписан при приемането им договор за обучение с министъра на вътрешните работи или упълномощено от него лице.

Образуваните и неприключили до 30 септември 2020г. производства за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност на служителите на МВР до влизане в сила на промените се прекратяват.

На служителите - с тяхно съгласие и срещу заплащане, могат да се възлагат и допълнителни задължения във връзка с проекти, съфинансирани по европейски програми,структурни инвестиционни фондове, по които бенефициент е МВР.

В Съвета за социално партньорство към МВР присъстват организации, в които членуват повече от две на сто от общата щатна численост на служителите на министерството, прие НС.

Дарители на МВР могат да бъде юридическо или физическо лице, което дарява книги, научна литература или материали, необходими за подготовката на служителите от вътрешното ведомство.

На български гражданин, спрямо когото е постановено отнемане на документите за самоличност на основание в НПК, се издава временна карта за самоличност. Лице с такава карта не може да напуска границите на страната.