Експерти от РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС проверяват замърсяване на река Марица с нефтопродукти, съобщиха от пресцентъра на Басейнова дирекция.

Контролните органи на Министерството на околната среда и водите са установили инцидентно изпускане на нефтопродукти от завод „Каучук“ в отпадъчните води на предприятието. Директорът незабавно е спрял производствения процес, с което е преустановено последващо замърсяване.

Установена е производствена авария в цех „Транспортна лента” от спукана тръба на хидравлична преса и е преустановена дейността му. Взети са проби от реките Пишманка и Марица за нефтопродукти и полициклични ароматни въглеводороди. Установен е филм от нефтопродукти по течението и на двете реки, както и при мостовете на Марица при село Огняново и Стамболийски.

Втори екип от експерти от Регионална лаборатория - Пловдив извършва мониторинг на Марица в участъка от Пловдив до Стамболийски за установяване разпространението на замърсяването с нефтопродукти. След приключване на проверките БДИБР ще публикува допълнителна информация за резултатите.

Завод „Каучук“ писмено е уведомил РИОСВ – Пазарджик за причините и предприетите действия. Преди възобновяване на производствения процес РИОСВ ще извърши контролно пробонабиране от отпадъчните води на предприятието.