Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово, която се намира в централната част на града, е регистрирала три пъти превишение на алармения праг по показател серен диоксид.

Първото превишение е в 12 ч и е било 2, 27 пъти над пределно допустимата концентрация, второто в 13 ч - 2,35 пъти, а в 14 ч - 1,77 пъти.

Съгласно указанията на Министерството на здравеопазването в такава ситуация населението не трябва да напуска жилищните сгради и работните помещения.

Прозорците трябва да се затварят и да се избягват дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.

РИОСВ-Стара Загора предприе мерки за редуциране на емисиите на действащите мощности в енергиен комплекс “Марица изток“. На централите са издадени предписания за увеличаване на степента на сероочистване и за намаляване на товара на мощностите на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид.

Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения на средночасовите норми по контролираните показатели.