Няма да се иска съгласието на живущите в сградата за регистрация на апартаменти или стаи за гости, реши окончателно парламентът. Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в Закона за туризма. Повод за тях стана регламентиране на отношенията на държавата с платформи за настаняване, най-популярни от които са Airbnb и Booking.

Съгласно измененията местата за настаняване са три класа - "А", "Б" и "В", като в клас "В" се обособяват стаи за гости и апартаменти за гости. Промените в Закона за туризма бяха приети окончателно на второ четене.

Стаите за гости и апартаментите за гости, в които се извършва хотелиерска дейност, подлежат на регистрация от кмета на съответната община. Отпадна предложението да се изисква съгласието на 50 на сто от собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост, където се намира имотът, подлежащ на регистрация.

Това беше едно от условията за да може обектът да бъде регистриран и да бъде отдаван законно в платформи като Airbnb и Booking.

Вносителите от ГЕРБ оттеглиха предложението с аргумента, че искането на съгласието на повече от половината от живущите в сградата ще бъде допълнителна пречка за регистрацията на тези обекти.

Христо Проданов /"БСП за България"/ обвини управляващите, че са замислили нещо на тези апартаменти за гости в последните шест месеца, но не са наясно какво точно искат да направят. Елементарното е тези апартаменти да бъдат регистрирани и да си плащат данъците, коментира той.

Изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости ще се определят с наредба на Министерския съвет.

Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма, решиха още депутатите. В шестмесечен срок от влизането им в сила Министерският съвет следва да приеме наредбата за националните курорти. 

Предвижда се с наредба да се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални, организацията и управлението на туристическите дейности на територията им. Лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, ще получават административни услуги по този закон в срокове, съкратени наполовина от предвидените.

Отпаднаха предложенията в националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране - обособяване на функционални зони.

В случаите, когато на територията на общината е разположен национален курорт, общинският съвет е длъжен да планира разходи за подобряване на предлаганите туристически дейности, общински обекти, услуги и продукти в националния курорт, записаха още депутатите.

Димитър Бойчев /ГЕРБ/ обясни, че голяма част от приходите на общините идват от националните курорти и промяната в закона е опит да накарат кметовете на общините да реинвестират част от тези пари в инфраструктура и в озеленяване. Не става въпрос за повишаване на данъци, категоричен беше той.

Дора Янкова /"БСП за България"/ коментира, че държавата трябва да се ангажира с националните курорти, а не да се прехвърля отгворността на общините. "Тук опипваме темата, знаем, че има проблем, но хайде да го метнем на общините", посочи тя.

Към министъра на туризма се създава и Експертна комисия за регистрация на ски училища и Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите, решиха още депутатите.

В шестмесечен срок трябва да бъде издадена и наредбата по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за условията и реда за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

С приетите изменения се регламентира регистрацията на ски училищата и правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Предоставянето на услуги по обучение на туристи по снежни спортове ще се извършва от ски училища, вписани в Националния туристически регистър. Туристическа дейност като ски училище ще може да извършва регистриран търговец или юридическо лице с нестопанска цел, което има право да предоставя спортни услуги съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация и има персонал за обучение по снежни спортове.

Христо Проданов от левицата възрази срещу приравняването на ски учителите със ски треньори. Той посочи, че треньорът се занимава със спортисти с цел постигане на високи резултати, докато работата на ски учителя е да научи един аматьор да кара ски и затова не е необходимо да отговарят на едни и същи условия. Рискуваме отново да променяме закона в тази част, защото може да има недостиг на ски учители, предупреди Проданов.

В срок до една година от влизането в сила на измененията лицата, които извършват дейност като ски училище, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона и да представят в Министерството на туризма съответните документи за вписването им в Националния туристически регистър.

На работодател, който наеме неправоспособен екскурзовод, планински водач или ски учител, ще се налага имуществена санкция в размер 2000 лв., при повторно нарушение - 4000 лв., реши парламентът.

На лице, което предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект ще се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата ще е в размер от 5000 до 8000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв. Издадените до влизането в сила на тези промени удостоверения за категоризация на стаи за гости и апартаменти за гости запазват действието си до изтичането на срока им, записаха още депутатите.