Търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, да се приватизират след решение от Народното събрание. Това гласува парламентът с приетия на първо четене законопроект за публичните предприятия, внесен от Министерския съвет (МС), съобщава БТА.

Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, органът, който взема решение за приватизация ще е Министерският съвет. По отношение на продажбата на обособени части от лечебни заведения и имоти-частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., агенцията за приватизация остава органът, който взема решение.

В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за продажбата му ще се приема от НС по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие - съответно от общинския съвет. МС ще упражнява правата на държавата в публичните предприятия и ще може да ги делегира, съобразно отрасловата им компетентност. Първоначалната идея на вносителя предвижда Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да се преименува на Агенция за публичните предприятия и инвестициите, а в нея да се влее Българската агенция за инвестиции. В хода на дискусията в икономическата комисия Емил Караниколов е заявил готовност да оттегли сливането на двете агенции.

Публичните предприятия ще се разделят на "микро", "малки", "средни" и "големи" въз основа на критериите в Закона за счетоводството. На публичните предприятия ще могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или изпълнение на цели на публичната политика от органите, упражняващи правата на държавата/общината, в рамките на техните компетенции или по ред, определен със закон.

"Това е сектор, изключително важен за приемането ни в ЕРМ2", подчерта при дискусията Драгомир Стойнев от левицата. Предложението на БСП е да се въведе конкурсното начало при назначенията в бордовете на държавните предприятия с цел прекъсване на практиката на партийни назначения. "Необходимо е да се разпише,че членовете на бордовете могат да бъдат сменяни само, ако не изпълняват бизнес плана. Държавните предприятия осигуряват около 10 на сто от БВП", отбеляза Стойнев.

Христиан Митев от "Обединени патриоти" обърна внимание на разпоредбите, отнасящи се до общинските дружества. Според него трябва да се внимава какви правомощия ще се дадат на новата агенция, ако бъде одобрена, за да няма колизия с конституционни разпоредби, свързани с местното самоуправление.

Той поиска повече правомощия за общинските съвети, а не за централизирания държавен орган. Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол,които целят да бъдат отразени направени промени във фирмените наименования на "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, София и на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация "ВИТА" ЕООД, Велинград.

Отчита се и настъпилата промяна в органа, упражняващ правата на държавата в "Информационно обслужване" АД, София и "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД - от министъра на финансите и за двете дружества съответно на министъра на транспорта и министъра на културата.