Създадена е новата дирекция за правата на пациентите, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването /МЗ/. На днешното си заседание Министерският съвет одобри промени в Устройствения Правилник на МЗ, с които се създава новата дирекция. За първи път от създаването на МЗ в състава му ще има структура, пряко отговаряща на правата на пациентите.

Новата дирекция ще помогне в контрола по спазването на правата на пациентите, ще може да разработва методологии, програми, стратегии, както и да предлага промени в нормативни актове.

Функциите на дирекцията ще бъдат подпомагане на министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защитата на правата на пациентите; участие в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите; координиране и участие в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството; координиране на участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите; разработване и съгласуване на национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите; планиране, организиране, подпомагане и координиране на цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите; организиране на извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията; участие в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията и др.

След обнародването на промените в Държавен вестник ще бъдат обявени конкурси за всяка от длъжностите в новата дирекция. Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров призовава всички пациентски организации да информират своите членове за възможността, ако имат подходящо образование, опит и желание за работа в държавната администрация в защита на правата на пациентите, да подадат документите си.