Любителският риболов през тъмната част на денонощието се разрешава само от брега през всички дни на седмицата от 1 април до 1 ноември, извън периодите на забрана и само в определените рибностопански обекти, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за рибарството и аквакултурите, съобщава БТА.

Редът, условията и обектите, в които се разрешава любителският риболов през тъмната част на денонощието, ще се определят ежегодно със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

С изменения се определя и часовият интервал на тъмната част от денонощието за различните месеци. Например през май, юни и юли той е от 22.00 часа до 05.00 часа, а за ноември, декември и януари - от 18.30 часа до 06.30 часа.

Служителите на ИАРА могат да употребяват белезници и палки при задържане на нарушителите, реши още парламентът. Депутатите уточниха какво се има предвид под "помощни средства", които служителите на агенцията могат да използват след предупреждение, при упражняването на контрол върху ползването на рибните ресурси.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще предприема действия за събиране на недължимо платените и надплатените суми по проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за рибарство, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз, записаха още депутатите.

Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за налагане на финансова корекция, с които ще се установява дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, поради нарушение от страна на ползвателите й. Тази разпоредба ще се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането на измененията в сила.

Създава се правно основание изпълнителният директор на агенцията да одобри със заповед правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна сума по оперативната програма като се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение. Заповедта и правилата следва да бъдат обнародвани в "Държавен вестник".