Настъпилото засушаване по р. Искрецка е резултат от продължаващото в цялата страна маловодие, характерно за този период от годината. Това се посочва в позиция на Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД във връзка със ситуацията, цитирана от БТА.

Основното предназначение на съоръженията от каскада "Петрохан" е да осигури вода за питейно водоснабдяване за общините Монтана, Враца, Берковица и Вършец. Преди да достигне до тези консуматори, водата се преработва енергийно чрез три стъпала водноелектрически централи. Централите от каскада "Петрохан" (ВЕЦ Петрохан, ВЕЦ Бързия и ВЕЦ Клисура) са собственост на "Енерго-Про - България" ЕАД. НЕК ЕАД не притежава водноелектрически централи в района, уточняват от компанията.

Част от каскадата са и няколко събирателни канала с водохващания и три изравнителя, които се поддържат от предприятие "Язовири и каскади" на НЕК ЕАД. Управлението на водите от съоръженията се извършва съгласно издаденото разрешително и месечните графици на МОСВ в частта за язовир "Среченска бара". През последните седмици не са извършвани промени в режима на работа на управляваните от предприятие "Язовири и каскади" съоръжения. Всички хидротехнически съоръжения са изградени в поречието на р. Бързия и попадат във водосбора на р. Огоста. Единствено събирателен канал "Искрецки" попада във водосбора на р. Искър, чийто ляв приток е р. Искрецка.

Предвид рязкото намаляване на оттока на р. Искрецка, в района на с. Искрец, на 17 август предприехме извършване на оглед на стопанисваните от предприятие "Язовири и каскади" хидротехнически съоръжения от събирателен канал "Искрецки". При огледа се констатира намален повърхностен отток в района на канала, който е резултат от продължаващото в цялата страна маловодие, характерно за този период от годината, се посочва в съобщението.

Сумарното водно количество от деривацията, което е измерено при огледа, е в размер на около 40 л/сек, при застроено водно количество за канала 677 л/сек. След отправено искане от ГДПБЗН за оказване на съдействие, още на 17.08.2022 г. всички водохващания от събирателен канал "Искрецки" са изключени, т.е. в канала не постъпва никаква вода от деривацията. Тези 40 л/сек от събирателен канал "Искрецки" няма да окажат очаквания ефект върху водността на р. Искрецка, предвид карстовия характер на планинския масив, множеството пукнатини и пещери в района, където водата попива. Това количество вода е нищожно предвид геоложките особености на района и географското отстояние от р. Искрецка, информират от НЕК.

От там посочват, че съоръженията на НЕК ЕАД се намират на 11 км от водоснабдителната система на с. Искрец и не съществува техническа възможност да бъде подпомогната водоснабдителната система на селото предвид тяхната отдалеченост и карстовия планински масив.

Припомня, че от понеделник в селата Свидня, Церово и Искрец е обявено бедствено положение заради пресъхване на единствения им водоизточник река Искрец. В Своге положението бе най-тежко. На територията на засегнатите населени места бяха обособени точки за снабдяване на питейна вода и вода за битови нужди с водоноски. Започна аварийно изграждане на сондаж, който да осигури вода в трите села в община Своге.

Снощи пресъхналата река Искрецка започна да възвръща пълноводието си.

В Своге вече има вода. 

Според хидролози пък причината за пресъхването на реката са наноси, които са запушили достъпа на водата до водоизточника или пропадане в подземните пещери.