Главна дирекция "Национална полиция" уведомява гражданите, че от 1 януари 2019 година заплащането на глобите по Закона за движението по пътищата по наказателни постановления и фишове, съставени за нарушения, установени на място, се извършва по сметка:

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01

BIC код: UBBSBGSF

Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД и се администрира от Главна дирекция "Национална полиция".

Сметката, по която се плащат глобите по електронни фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани със скоростните режими (серия "К"), не е променяна.

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01

BIC код: BNBGBGSD

Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението. Сметката е открита в БНБ и се администрира от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР.

От 1 януари 2019 г. глобите по електронни фишове (серия "Г") и по наказателни постановления, издадени за нарушения на Кодекса за застраховането, се заплащат по сметка:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40

BIC код: UBBSBGSF

Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд. Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

Всички глоби за нарушения на Закона за движението по пътищата може да бъдат заплатени чрез терминални устройства ПОС в структурите на МВР. Пълният списък на структурите може да намерите тук.

Повече информация за реда и начина на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането може да прочетете тук.