Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев иска държавата да гарантира средства за кредитиране на студенти и докторанти до края на 2021 г., съобщава БТА. Според подготвения за разглеждане проект на решение трябва да се осигурят 40 милиона лева.

Проектът е определен от Министерството на образованието и науката след извършен анализ на базата на реални данни за кредитирането по ЗКСД за периода 2010-2020 г., както и в резултат от извършена оценка на тенденциите и очакванията на кредитните институции за развитието на кредитирането по ЗКС. 

Анализът на резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през отчетния период от 2010 г. до 2019 г. показва, че 20 954 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по Закона за кредитиране на студентите и докторантите на обща стойност 143 097 396,34 лв.

Средният размер на кредитите за разглеждания период е 6 829,12 лв.

От 2011 г. тенденцията е към ежегодно намаляване на броя на кредитите за студенти и докторанти, а от 2015 г. има и значителен спад по отношение на изпълнението на лимитите по гаранционните споразумения.

Очакваният брой на кредитите, които ще бъдат договорени по ЗКСД през 2021 г., е 480.

Затова от МОН предлагат общият размер на новите държавни гаранции за 2021 г. да бъде до 40 млн. лв. От тях до 30 млн. лв. ще са за лимит по гаранционните споразумения за 2021 г. с осемте банки, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите. Ще има и резерв до 10 млн. лв. за подписване на гаранционни споразумения с новите банки, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите през 2021 г.