В тази връзка е образувано производство по оценка на концентрацията, съобщават от регулатора.

Участниците в концентрацията извършват следната търговска дейност:

Придобиваното дружество предлага застрахователни и презастрахователни продукти в сферата на животозастраховането на територията на Република България.

Придобиваното дружество извършва дейност единствено в сферата на животозастраховането в България.

Пазарната позиция на двете дружества в концентрацията няма да се разшири в резултат на сделката, тъй като тя ще доведе единствено до промяна във формата на контрол върху Придобиваното дружество.

Поради това сделката няма да доведе до каквито и да е хоризонтални, вертикални или конгломератни ефекти на който и да е от идентифицираните съответни продуктови пазари.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.