Твърденията на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, че ВЕЦ "Бебреш" е отговорна за ниското ниво на водите в язовир Бебреш, са "абсолютно неверни и манипулативни", пише в позиция на фирмата "Агроинженеринг-90".

Твърденията, че МВЕЦ "Бебреш" е отговорна за ниското ниво на водите в язовир Бебреш, че "работи нерегламентирано" и "извън обхвата на своето разрешително" са неверни и манипулативни. Това заявиха от ръководството на "Агроинженеринг-90" ЕООД (собственик на МВЕЦ "Бебреш") във връзка с многократните медийни изяви на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов.

МВЕЦ "Бебреш" притежава Разрешение №11140131 от Басейнова дирекция "Дунавски район" за ползване на вода за производство на електрическа енергия. По силата на Споразумение между "Агроинженеринг-90", "Напоителни системи" и "ВиК Бебреш" от 21.08.2018 г., което прилагаме, на МВЕЦ "Бебреш" бяха дадени права да извършва дейност при води до 12,6 метра под преливния ръб на язовир Бебреш. Предвид факта, че по време на подписването на въпросното споразумение "ВиК Бебреш" беше 100% общинско предприятие, това обстоятелство е отлично известно на Община Ботевград и кмета Иван Гавалюгов.

Същевременно, МВЕЦ "Бебреш" напълно спря производствената си дейност на 25.09.2018 г. - преди 470 дни. Оттогава до днес централата е била пускана с цел профилактика на съоръженията общо два пъти - от 20 до 28 май и от 18 до 24 юни 2019 г., като за целта е използвала и заплатила водни количества в размер на 749,6 хиляди куб.м. - тоест, минимална част от общия обем на язовира.

По време на втората профилактика (18-24.06.2019 г.), по данни на "Напоителни системи", нивото на водите в язовир Бебреш е било 8,95 метра под преливния ръб. Днес, над 6 месеца по-късно, през които МВЕЦ "Бебреш" не е работила нито ден и не е използвала нито литър вода, това ниво е 18,54 метра под преливния ръб на язовира - или с над 9 метра по-ниско. Къде е водата?

Редно е кметът Гавалюгов да се откаже от демагогията и да даде на обществото отговор на следните въпроси:

Къде отива водата на язовир Бебреш? Защо, според доклад на "Напоителни системи", всички други ползватели на вода от язовира имат водомери и отчитат и заплащат на държавата всеки ползван литър, а най-големият ползвател - ВиК-дружеството, снабдяващо общината - няма такъв? Защо, според "Напоителни системи", при разрешени 2,5 милиона кубически метра годишно потребление на вода от язовир Бебреш, ВиК дружеството източва над 3 пъти повече - около 9 милиона куб.м. годишно?

И, след като населението на общината потребява и плаща на ВиК 9 милиона куб.м. вода годишно, защо ВиК-дружеството плаща на държавата само за 2,5 милиона куб. метра вода, къде отиват останалите пари? Има ли изобщо в момента въпросното дружество действащо разрешително да черпи вода от язовира, от кога и от кого е издадено?

Защо язовир Бебреш се ползва от ВиК дружеството като основен водоизточник за питейна вода, след като водата в него не е питейна, а "условно чиста", и той следва да бъде само допълнителен питеен източник, и то след пречистване? Снабдява ли се ботевградската водна мрежа с непречистена вода от язовира през 17 нерегламентирани байпаса?

В заключение, относно изказаните публично "съмнения" на кмета, че централата можело да работи едва ли не тайно, държим да подчертаем, че както всяка електроцентрала, така и МВЕЦ "Бебреш" произвежда не стоки, а електричество, което не може нито да си отнесе вкъщи, нито да скрие в склада. Веднъж произведено, то постъпва в енергийната система на страната и всеки киловатчас от него, както и времето на неговото производство се проследяват и регистрират документално.

Призоваваме компетентните органи да извършат детайлна проверка на всички ползватели на вода от язовир Бебреш, в това число и на дейността на ВиК, за да бъде установено по категоричен начин къде отива водата от язовира и да се прекратят всякакви внушения за фалшива водна криза по измислени причини.