Правителството свива разходите в два знакови университета - Стопанската академия в Свищов и Минно-геоложкия университет в София. 

Това следва от правителственото решение, взето от кабинета днес, от което личи, че разходите за университети от държавата се намаляват, без да се посочва изрично дали това е заради допълнителните разходи от бюджета заради пандемията с коронавируса.

В почти три годишен период (от текущата 2020-а до 2023 г.) МГУ "Св. Иван Рилски" ще пенсионира навършилите 65 г., ще съкращава служители и ще спира допълнителни плащания. Ограничават се и разходите за ток, както и горивото за служебните автомобили, командировките в чужбина, обединяват се и катедри.

В оптимизацията на правителството за МГУ е посочено, че университетът трябва да работи за увеличаване на приходите чрез привличането на чужди студенти и докторанти, предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на мерките на МГУ са необходими допълнителни до 650 000 лв. от МОН, с които вузът ще има балансиран бюджет и в следващите години от изпълнението на програмата 2021-2023 г. няма да са необходими други допълнителни финансови ресурси.

Програмата за оптимизация на Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов е за периода 2020-2023 г. Там също се предвижда намаляване на заплатите на ректора и заместниците му и всички други заемащи изборни управленски длъжности, намаляване броя на заместник-ректорите, освобождаване на хора от академичния и от неакадемичния състав, придобили право на пенсия, мораториум за откриване на процедури за академични длъжности и др.

Режат се и разходите за издръжка - комунални услуги, материали, външни услуги и др., има и такива за намаляване на задълженията, включително чрез увеличаване на приходите чрез увеличаване броя на обучаваните студенти държавна поръчка и на докторантите, на чуждестранните студенти и студентите в платена форма.

На Академията ще са необходими до 2 млн. лева, за да изпълни програмата си, които също се отпускат от МОН.

В заключение в правителственото решение се уточнява, че "предвидените мерки за 2021 г. и 2022 г. ще се изпълняват в рамките на освободените средства в резултат на преструктуриране на персонала, както и от намаляване на разходите за издръжка и увеличение на приходите за съответната година, поради което в тези две години няма да са необходими допълнителни средства".

Необходимите средства за стартиране прилагането на програмите за оптимизация в двете висши училища в размер до 2,65 млн. лв., ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година. Ръководствата на двете висши училища се задължават да изпълнят всички описани в съответната програма мерки и дейности в рамките на предоставените средства, поради което за периода 2021-2023 г. няма да е необходим допълнителен финансов ресурс.

Междувременно с друго свое решение правителството утвърди броя на приеманите студенти и докторанти за следващата учебна година. 

С приетото Решение държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища (включително и военните) на 38 390 студенти, от които 33 871 след средно образование.

Съгласно изискванията на Закона за висшето образование в държавните висши училища се утвърждава прием на студенти срещу заплащане, като за учебната 2020 - 2021 година са предвидени 16 022 студенти, от които след средно образование 10 258.

В съответствие с промените в Закона за висшето образование с решението за учебната 2020-2021 г. в частните висши училища не се утвърждава прием.

За учебната 2020 - 2021 година в държавните висши училища се предвижда да бъдат приети 2 317 докторанти, от които 1 752 в редовна и 565 в задочна форма на обучение.

Българската държава ще осигури и 2000 места за обучение на наши сънародници от чужбина в държавни висши училища за "бакалавър" и "магистър", и 40 места за "доктор", както и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.

Предложеният прием на студенти и докторанти е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при проведената информационна кампания в Албания, Косово, Република Северна Македония, Молдова, Украйна, Сърбия, Кипър и Испания.

С предложеното Решение се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар, се посочва в прессъобщението.