На 20 и 21 декември директорите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование в София трябва да предприемат действия за намаляване на риска от вредните последици за здравето на децата и учениците във връзка с прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми по данни на НИМХ за територията на София-град. Това се казва в заповед от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, публикувана в сайта на Регионалното управление на образованието в София.

Директорите на детските градини и училищата незабавно трябва да уведомят родителите на децата и учениците чрез интернет страниците на детските градини или на училищата, или по друг начин за очакваните прогнозни критични стойности на емисиите във въздуха.

По преценка на родителите децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия на 20 и 21 декември по уважителни причини, се казва в заповедта. В нея се уточнява, че родителите трябва да уведомят за отсъствията на децата или учениците учителите в детските градини или класните ръководители в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията ще се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика, представена в детската градина или в училището. Може да бъде представен и друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.