До края на декември работниците може да поискат данъчни облекчения за деца чрез работодателя си, припомнят от Националната агенция за приходите. Те трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение.

От миналата година не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност двете облекчения за деца и за деца с увреждания да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2019 г.могат да се ползват по два начина.

Първият е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2020 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок до 31 декември 2019 г.

Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. - до 30 април 2020 г.