Автомобилите на определени структури на Държавната агенция "Разузнаване" и на службата "Военна информация" ще ползват специален режим на движение по пътищата. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене изменения в Закона за Държавната агенция "Разузнаване" (ДАР). Промяната за специалния режим на движение на автомобилите се прави с допълнение в Закона за движение по пътищата.

Целта е да се обезпечи сигурността при транспортиране на оперативни пратки, съдържащи разузнавателна информация, при или по повод на осигуряване на физическа защита на служители или сътрудници на разузнавателните служби, както и при превоз, придружаване и охрана на официални високопоставени длъжностни лица от разузнавателните общности на партньорски държави по линия на сътрудничеството и оперативните дейности.

С измененията в Закона за ДАР се разширява обхватът на дейностите на Агенцията по отношение на хибридните атаки и асиметричните рискове и заплахи, както и за организиране и осъществяване на собствени комуникации за разузнавателни цели и за обмен на информация със свои структури.

Променят се и изискванията за назначаване на държавни служители в ДАР. Кандидатите трябва да отговарят на медицинските изисквания за годност за държавна служба в ДАР, които се определят с акт на председателя на Агенцията. Изключение ще се допуска, когато квалификацията, знанията, уменията и опитът на лицето представляват специфична експертиза за разузнавателната дейност на Агенцията.

За инспектор вече може да бъде назначаван служител, който има висше образование, опит в областта на управлението и контрола, и стаж в Агенцията не по-малко от 3 години. Досега за длъжността се изискваше стаж не по-малко от 5 години в ДАР.

Служебното правоотношение на инспектора ще се прекратява: по мотивирано предложение на председателя на Агенцията; при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; или при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на Агенцията.

С Преходните и заключителните разпоредби се прави допълнение в Закона за Държавната агенция "Национална сигурност" и се създава правомощие на органите на ДАНС да установяват самоличност на лица при задържане, провеждане на интервю, предупреждаване на лица, призоваване на граждани или образуване на административнонаказателно производство.

С промени в Закона за противодействие на тероризма се създава междуведомствено контратерористично звено, разположено в Държавната агенция "Разузнаване". В него ще участват представители, определени от ръководителите на ДАНС, ДАР, "Военна информация", МВР, Агенцията "Митници" и главния прокурор на Република България.