Авария в хвостопровод доведе до замърсяване на реките Юговска и Чепеларска, съобщиха от МОСВ.

Екипи на РИОСВ в Пловдив и Смолян са взели проби от водата. Установено е изпускане на хвост в близост до град Лъки. Цветът на реките се е променил във вторник следобед. Аварията е отстранена за час. За допуснатото нарушение срещу дружеството "Лъки Инвест" ЕООД ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Водните проби ще бъдат анализирани по следните показатели: активна реакция, рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, цианиди свободни, желязо, манган, мед, цинк, арсен, хром общ, кадмий, олово, никел, живак.

Във връзка с получения сигнал, бе изпратено предупреждение до Областна администрация - Пловдив, ВиК - Пловдив, РЗИ - Пловдив и общините във водосбора на засегнатия участък - Лъки, Асеновград, Садово, Родопи и Марица за предприемане на действия за предупреждение на населението за възможно замърсяване на водите в река Чепеларска и ограничаване на ползването им.

ВиК Пловдив и РЗИ Пловдив е необходимо да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на река Чепеларска, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на гр. Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.

Басейнова дирекция ще извърши мониторинг за разпространение на замърсяването и в поречието на река Марица.